หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน (12/06/2014)
ที่ลานจอดรถโรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายวิเชียรติ พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่ายงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และให้เจ้าหน้าที่ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณะในพื้นที่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงกฎหมายมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (11/06/2014)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกฎหมายมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
จังหวัดสระบุรีร่วมใจจัดงานคืนความสุขสู่ประชาชน เสริมสร้างบรรยากาศสมานฉันท์ (11/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พันเอกธนภูมิ วทัญญู รองผู้บัญชาศูนย์การทหารม้า นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน คืนความสุขให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ชาวจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวสระบุรี และแกนนำมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่จำนวนมาก เข้าร่วมงาน
อ่าน 231 ครั้ง
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงแนวทางการสร้าง ความปรองดองจังหวัดสระบุรี (10/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างความปรองดองจังหวัดlit[6iu โดยมีพลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และแกนนำมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
พาณิชย์สระบุรีสั่งคุมเข้มราคาแก๊สหุงต้ม (06/06/2014)
นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วย นายกิตตินันท์ สุวรรณมงคล การค้าภายในจังหวัดสระบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ผู้ประกอบการร้านขายแก๊ส และโรงงานบรรจุแก๊ส ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางในการกำหนดราคาค่าแก๊สหุ้งต้ม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค
อ่าน 392 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรี ให้เป็นเมืองแห่งความรัก ความสามัคคี (05/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรี (ศปป.จ.สระบุรี)โดยมี พันเอกสุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วม
อ่าน 274 ครั้ง
ส.ปชส.สระบุรี จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ "เลือกตั้งเป็นหน้าที่...จะเลือกอย่างไรให้ได้คนดีเข้าสภา” (04/06/2014)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียน และสถาบันการศึกษาอาชีวะ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประกวด
อ่าน 197 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่เดินทางมารับตำแหน่งพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี (02/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสระบุรี ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย และนายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 205 ครั้ง
พี่น้องเกษตรกรคึกคัก ธกส.สระบุรี เริ่มจ่ายเงินจำนำข้าวชาวนาแล้ว (27/05/2014)
ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสระบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี พันเอกสุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และนายประพันธ์ บุญวิวัตินานันท์ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี ร่วมกันมอบเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 โดยมีชาวนาผู้ปลูกข้าวที่เข้าโครงการแต่ยังไม่ได้รับเงินเข้ารับ ประมาณ 200 ราย ท่ามกลางความยินดีของชาวนาที่นำใบประทวนมารอรับด้วยความดีใจ
อ่าน 159 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษกพระพุทธลีลาประทับรอยพระพุทธบาทสระบุรี (22/05/2014)
ที่พระมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประทานจุดเทียนชัย และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
อ่าน 501 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ประชุมและตรวจสถานที่จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดวัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี (16/05/2014)
นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณวงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบพื้นที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสระบุรี
อ่าน 362 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (14/05/2014)
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณะสะ ปลัดจังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์
อ่าน 199 ครั้ง
พิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เลขนุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (13/05/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธานคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และนาย ผล ดำธรรม นายอำเภอพระพุทธบาท พร้อมพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดง มุทิตาจิต “พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร ที่ได้พระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ เปรียญธรรม 9 ประโยค
อ่าน 1072 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนร่วมกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบูชา (13/05/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนงานราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำพิธีบวงสรวงสักการะเทพยดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และร่วมเป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์เนื่องในวันวิสาขบูชา
อ่าน 406 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (06/05/2014)
ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต 2557
อ่าน 350 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันฉัตรมงคล” (05/05/2014)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 166 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจับกุมพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญในพื้นที่ (03/05/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พ.อ.รังสรรค์ ยิ้มสู้ รอง ผอ.กอ.รมน.สระบุรี พ.ต.อ. จักรกฤช วีระเดช ผกก.สภ.แก่งคอยร่วมกันแถลง ข่าวจับกุมพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญในพื้นที่ อำเภอแก่งคอย อำเภอเมือง จ.สระบุรี โดยมีพฤติกรรมชอบแต่งกลายคล้ายทหารอำพรางตัว จนประชาชนเข้าใจว่าเป็นทหารจริงในนาม “เสธนิด” เบื้องต้นรับสารภาพค้ายาบ้ามา 3 เดือนขายไปแล้วกว่าแสนเม็ด
อ่าน 316 ครั้ง
ท้องถิ่นสระบุรีมอบเงินฝากให้ ธกส.สระบุรี เพื่อสมทบทุนนำไปช่วยเหลือชาวนา (29/04/2014)
สระบุรี นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีทำพิธีส่งมอบเงินฝากให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือชาวนาโครงการรับจำนำข้าว โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการรับมอบ
อ่าน 253 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 168 ครั้ง
สระบุรีจัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (24/04/2014)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2557 ณ คลังน้ำมันสระบุรี บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 230 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>