หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมปศุสัตว์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี พบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโคนม รองรับการเปิดเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ (29/01/2018)
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินทางมาเปิดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ และพบปะเกษตรกรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมในเขตภาคกลาง เพื่อติวเข้มและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมไทยรองรับการเปิดเสรี FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ในปี 2564 และปี 2568 พร้อมร่วมจัดนิทรรศการให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกษตรกรโคนมเรื่องการตลาดและการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561
อ่าน 146 ครั้ง
กอ.รมน.สระบุรี อบรมพัฒนาเครือข่ายมวลชนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล (29/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลมีพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีนำกลุ่มสมาชิกเครือข่าย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรมอบรมที่ห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี
อ่าน 296 ครั้ง
จิตอาสาอำเภอดอนพุด จ.สระบุรี จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ (25/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เพื่อร่วมกิจกรรมในการพัฒนาดูแลความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 242 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอดอนพุดจังหวัดสระบุรี พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (25/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดช้าง ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน
อ่าน 109 ครั้ง
จ.สระบุรี กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี (25/01/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี โดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี
อ่าน 242 ครั้ง
คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรี ตรวจสอบความเหมาะสม งบสำรองจ่ายโครงการของจังหวัด กรณีฉุกเฉิน (25/01/2018)
พลโทจักราวุธ สินพูนผล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของ รองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 86 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (23/01/2018)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาดคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 รวม 6 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
อ่าน 109 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียม จัดงาน “14 กุมภา สัญญารัก วิวาห์คาวบอย ประจำปี 2561”ต้อนรับวันวาเลนไทน์ บ่าว-สาว แต่งกายชุดคาวบอย-คาวเกิร์ล แสดงอัตลักษณ์ของเมืองคาวบอย (23/01/2018)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงาน “14 กุมภา สัญญารัก วิวาห์คาวบอย ประจำปี 2561” ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และบิ๊กโจ๊ยคันทรี รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 354 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 ลงแขกเกี่ยวข้าวโบราณ ในการจัดกิจกรรม งานย้อนงานวันเด็กและวันครู (22/01/2018)
วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรม สถานศึกษาและผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมงานย้อนวันเด็กและวันครู ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน
กอ.รมน.สระบุรี อบรมพัฒนาเครือข่ายมวลชนพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน (22/01/2018)
พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชนพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน ระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี โดยมีกลุ่มสมาชิกเครือข่าย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรม
อ่าน 142 ครั้ง
จ.สระบุรีร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เร่งถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน (18/01/2018)
สระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในชุมชน ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกในหมู่บ้าน ครู นักเรียน เข้าร่วมอบรม
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถี” (18/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวันชาติ ผลไพบูลย์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้บังคับหน่วยงานทหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และ ภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีจัดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ” (17/01/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ” ซึ่งจัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ
อ่าน 182 ครั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี (17/01/2018)
พลตรีชวการ คมคาย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมประชุมบูรณางานด้านความมั่นคงกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง กอ.รมน.จ.สระบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 69 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี (17/01/2018)
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจงานราชการในจังหวัดสระบุรี มีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 100 ครั้ง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี (15/01/2018)
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรีออกหน่วย รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตแก่โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบที่ จ.สระบุรี (09/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการรับบริจาคโลหิตจังหวัดสระบุรี โดยมีนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย นำเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี นำออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรีจัดแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสระบุรี เพื่อสรรหานักกีฬาเข้าร่วมเป็นนักกีฬาในโครงการ Sports Hero (05/01/2018)
ที่บริเวณอาคารวอลเล่ย์บอล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน
อ่าน 285 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมสรุป 7 วัน อันตราย (04/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อสรุปข้อมูลและผลการดำเนินงานและสรุปข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
รมว.คมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเส้นทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จุดบริการทางหลวงทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (29/12/2017)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการทางหลวงทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิอาสาสมัครและสื่อมวลชน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบของตรวจเยี่ยมให้กับเจ้าหน้าที่และกล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
อ่าน 148 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>