หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (03/02/2012)
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”โดยมีนายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี และนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 206 ครั้ง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 (02/02/2012)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2554 ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าร่วมอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในโครงการภาษาENGLISH A DAY TOWARD ASEAN PROJECT เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 (02/02/2012)
ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาและอบรมโครงการ ENGLISH A DAY TOWARD ASEAN PROJECT ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดทั้ง 168 โรงเรียน และจ้าหน้าที่บุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
อ่าน 344 ครั้ง
ผู้ว่า ฯ สระบุรี เรียกประชุมทุกส่วนราชการเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งและอุทกภัย (01/02/2012)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประชุมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในปีนี้และการประชุมการเตรียมการป้องกันภัยน้ำท่วม รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในแก่ผู้ประสบภัย
ศูนย์การทหารม้าเปิดการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยชั้นปี่ที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยจะเข้าฝึกในหมวดวิชาทหารม้าและยุทธวิธีทหารม้า รวมทั้งการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้าและรถถัง (31/01/2012)
ที่ลานอเนกประสงค์บุญชัย บำรุงพงศ์ หน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี พันเอกอภิชาต มีสมมนต์ รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้ทำการต้อนรับอาจารย์และคณะนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 ที่เดินทางมาฝึกวิชาทหารม้าและเป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามวิชายุทธวิธีทหารม้าระดับหมวดของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา2555
อ่าน 371 ครั้ง
เวทีเสวนาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย (31/01/2012)
สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 จังหวัดสระบุรี จัดเวทีสานเสวนา "ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 3 โดยมีนักวิชาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป พระครูพิพิธปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดซับชะอม เจ้าคณะตำบลเขาวง จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายภาคีทั้งท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้แทนภาคการเมืองในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีจัดงานครบรอบ 43 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (28/01/2012)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสา กลุ่มพลังมวลชน องค์กรเครือข่าย ส่วนราชการและภาคเอกชนทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดงานวัน “โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน” เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
อ่าน 298 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก ขยายผลนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (27/01/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอมวกเหล็ก เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 152 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดภาค 2 (27/01/2012)
จังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดภาค 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน สระบุรี โดยมีท่านแผน วรรณเมธี เป็นประธาน เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนงานราชการให้การต้อนรับ
อ่าน 137 ครั้ง
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศล “อิ่มบุญจังคอนเสิร์ต” (26/01/2012)
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและผู้แทนมูลนิธิอิ่มบุญจัง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “อิ่มบุญจังคอนเสิร์ต” ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ลานเอนกประสงค์ สี่แยกเสาไห้
ผู้ว่าฯสระบุรีลงพื้นที่เพื่อดูแลปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิติของพี่น้องชาวสระบุรีให้ดีขึ้น (24/01/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ บ้านศาลาศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับกลไกลของภาครัฐ พร้อมเสวนารับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวคิดการพัฒนาของชุมชน
อ่าน 187 ครั้ง
สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบของขวัญแก่เยาวชนในจังหวัดสระบุรี ประกอบแว่นสายตาและมอบแว่นสายตาสภากาชาดแก่เด็กนักเรียนในชนบท (20/01/2012)
ที่อาคาประมณฑ์ผลาสินธ์ ศูนยการทหารม้าสระบุรี ศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วย เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานพิธีมอบแว่นสายตา สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับคณะสภากาชาดไทย
อ่าน 255 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ ” เร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้บังเกิดผลภายใน 3 เดือน จัดโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด (19/01/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี และประธานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ถือเป็น “วาระแห่งชาติ ” เร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้บังเกิดผลภายใน 3 เดือน
อ่าน 236 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (19/01/2012)
จังหวัดทหารบกสระบุรี ได้จัดกระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้าราชการทั้งทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมพิธี ซึ่งพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย จังหวัดทหารบกสระบุรี ได้ประกอบพิธีขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ ลานพื้นแข็งจังหวัดทหารสระบุรี มีหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี
อ่าน 493 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนด 3 เดือนประเมินผล เตรียมจัดทำความร่วมมือหรือMOU ระดับท้องถิ่นให้ทำงานคู่ขนานทั้งการหาข่าวและให้ตำรวจปราบปราม (18/01/2012)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่ง และฝ่ายความมั่นคง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเรื่องยาเสพติดเป็นการเฉพาะและกำหนดเป็นโยบายเร่งด่วน
อ่าน 181 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธี “วันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2555 (18/01/2012)
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี และพลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2555”
อ่าน 188 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบ สภากาแฟ (17/01/2012)
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานจังหวัดสระบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ วาระพิเศษ ประจำปี 2555 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมนอกรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์
อ่าน 123 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันครู ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์บรมครูและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรครูและครูผู้สอนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (16/01/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปเป็นประธานในการจัดงานวันครู ประจำปี 2555 ที่หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน จากสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดสระบุรีทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน
อ่าน 148 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรี เปิดห้องทำงานให้เด็กได้สัมผัส หลายหน่วยงานร่วมจัดงานวันเด็ก ปี 55 (15/01/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 พร้อมร่วมแจกของรางวัลแก่เด็ก ๆ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ซึ่งเทศบาลเมืองสระบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันจัดขึ้น สำหรับ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ว่า "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
อ่าน 195 ครั้ง
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๔ (14/01/2012)
ที่ศาลาอบรมเฉลิมพระเกียรติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เฉพาะพระครูสัญญาบัตร เนื่องวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 507 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>