หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีมอบใบประกาศเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ 52 คนดีของ พ่อหลวง (04/04/2012)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร "คนดี ของพ่อหลวง” อำเภอเมืองสระบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ปฏิบัติตน และมีวิถีชีวิติตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อ่าน 427 ครั้ง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระดมส่วนกลางส่วนภูมิภาค สร้างความร่วมมือเครือข่าย ขยายงาน..."อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ที่จังหวัดนครนายก (04/04/2012)
ที่โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม "สร้างแนวร่วม หนุนเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”โดยมี นพ.สมัย กังสวร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดชลบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 , 2 และ 4 ร่วมประชุมสัมมนา
อ่าน 426 ครั้ง
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี (03/04/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2555 ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2555 (03/04/2012)
ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่สระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเสวนา “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2555 มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 300 คน
อ่าน 255 ครั้ง
เทศบาลตำบลทับกวาง ร่วมกับ วัดเขามันธรรมาราม จัดโครงการอุปสมบท- บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ส่งเสริม ฝึกฝนเด็กด้านคุณธรรม จริยธรรม ช่วงปิดเรียน (02/04/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายวันชัย บุญพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลทับกวาง จัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 จำนวน 147 รูป ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 8 เมษายน 2555 โดยพระครูพิพัฒน์ สังคการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแก่งคอยเป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดเขามันธรรมราม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 389 ครั้ง
สปสช.เขต 4 สระบุรี แจง 1 เม.ย.เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 1669 เบอร์เดียวส่งทุกโรงพยาบาล (02/04/2012)
นายแพทย์ชะลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์วิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 8 จังหวัดประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทองและนครนายกในประเด็นหลักนิยามคำว่า “เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาได้โยไม่ต้องถามสิทธิในการรักษา ที่จะเริ่ม 1 เมษายนนี้
อ่าน 285 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2555 (01/04/2012)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2555 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ
อ่าน 417 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31/03/2012)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทิตาธรรม แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อปวงชนชาวไทย
อ่าน 231 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กยากจน (30/03/2012)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอจำนวน 50 ทุน ในการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการ
อ่าน 171 ครั้ง
กอ.รมน.จังหวัดสระบุรีจัดอบรมเยาวชนสระบุรีสร้างเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (29/03/2012)
ที่ห้องประชุมค่ายอดิศร จังหวัดทหารบกสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนสระบุรีมีส่วนร่วมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับเยาวชนที่มีจิตอาสาจำนวน 80 คน
เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาจังหวัดสระบุรีออกปฏิบัติการเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (29/03/2012)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการชุมชนด้านภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการมีจิตอาสาของเยาวชนและพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี และเยาวชนจิตอาสาจำนวน 3 ชุมชนกว่า 200 คน
อ่าน 269 ครั้ง
โรงงานผลิตพลุระเบิดที่แก่งคอยสระบุรี (28/03/2012)
เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 27 มี.ค.55 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับแจ้งเกิดเหตุโรงงานผลิตพลุ/ตะไล ชื่อบริษัท แปซิฟิค ไพโล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 59 ม.9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอยเกิดระเบิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงรายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย รถดับเพลิงจาก อ.บ.ต.ห้วยแห้ง เทศบาลข้างเคียง และรถน้ำกว่า 50 คัน เข้าระงับเหตุ
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร (27/03/2012)
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” โดยมีนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี นายนายทิวา วัชรกาฬ นายอำเภอบ้านหมอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 500 คนเข้าร่วมในงาน
อ่าน 225 ครั้ง
งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 (26/03/2012)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองแก่งคอย และอำเภอแก่งคอย แถลงข่าวการจัดงานประจำปี เมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก กำหนดจัดงานวันที่ 2 – 4 เมษายน 2555 ณ วัดแก่งคอย และบริเวณถนนเลียบสันติสุข อำเภอแก่งคอย
อ่าน 373 ครั้ง
ผอ.ศพส.ลงพื้นที่สระบุรี สั่งระดมทุกหน่วยร่วมบูรณาการ ลุยปราบยาเสพติดแบบปูพรม ตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (25/03/2012)
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1 ลงพื้นที่มอบนโยบาย “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” พร้อมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดย นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำคณะพลังแผ่นดินจังหวัดสระบุรีจาก 13 อำเภอ จำนวน 2,500 คน เข้ารับนโยบาย
ยกเค้าบ้าน”บิ๊กสระบุรี” นักสนุกเกอร์ชื่อดัง”แชมป์เยาวชนโลก” สูญทรัพย์สินกว่าล้านบาท (23/03/2012)
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2555 พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท. ณัฐชาติ เกตุชาติ สารวัตรเวรสอบสวน .สภ เมืองสระบุรี ชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการพิสูจน์หลักฐาน ได้ออกไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่ 772/10 หมู่บ้านอนันต์ปาร์ค ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม เขตเทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ หรือบิ๊กสระบุรี นักสนุกเกอร์แชมป์โลกเยาวชน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีน้องฉลองพี่ ให้กับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ โดยมีนักเรียนเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 91 คน (23/03/2012)
ที่อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ภายในศูนย์การทหารม้าสระบุรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ได้จัดกิจกรรมยินดีน้องฉลองพี่ ประจำปีการศึกษา 2554 ในการมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้
อ่าน 936 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม วัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีของ อปพร. (22/03/2012)
บริเวณลานพื้นแข็ง จังหวัดทหารบกสระบุรี มีพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีของ อปพร. ให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสระบุรี เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2555 โดยมี อปพร.จากทั้ง 13 อำเภอ กว่า 1,500 คนร่วมในพิธี
อ่าน 489 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (22/03/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองแค โดยนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดหนองตาเดี้ยง ตำบลหนองจระเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 193 ครั้ง
กลุ่มจิตอาสาพนักงานบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย(คอตโต้)จำกัด ร่วมแรงร่วมใจออกพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนวัดแพะโคก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (21/03/2012)
ชมรมจิตอาสา SCG C - Building Clubซึ่งมีนายเอกชัย รักประเสริฐ ประธานชมรมจิตอาสาบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย(คอตโต้)จำกัด ได้นำกลุ่มสมาชิกกว่าจำนวน 50 คนลงพื้นที่มาทำการซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างเพิ่มเติม สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดแพะโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
อ่าน 433 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>