หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดทหารบกสระบุรีทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (19/01/2012)
จังหวัดทหารบกสระบุรี ได้จัดกระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้าราชการทั้งทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมพิธี ซึ่งพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย จังหวัดทหารบกสระบุรี ได้ประกอบพิธีขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ ลานพื้นแข็งจังหวัดทหารสระบุรี มีหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี
อ่าน 516 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนด 3 เดือนประเมินผล เตรียมจัดทำความร่วมมือหรือMOU ระดับท้องถิ่นให้ทำงานคู่ขนานทั้งการหาข่าวและให้ตำรวจปราบปราม (18/01/2012)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่ง และฝ่ายความมั่นคง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเรื่องยาเสพติดเป็นการเฉพาะและกำหนดเป็นโยบายเร่งด่วน
อ่าน 190 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธี “วันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2555 (18/01/2012)
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี และพลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2555”
อ่าน 197 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบ สภากาแฟ (17/01/2012)
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานจังหวัดสระบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ วาระพิเศษ ประจำปี 2555 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมนอกรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์
อ่าน 126 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันครู ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์บรมครูและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรครูและครูผู้สอนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (16/01/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปเป็นประธานในการจัดงานวันครู ประจำปี 2555 ที่หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน จากสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดสระบุรีทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน
อ่าน 152 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรี เปิดห้องทำงานให้เด็กได้สัมผัส หลายหน่วยงานร่วมจัดงานวันเด็ก ปี 55 (15/01/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 พร้อมร่วมแจกของรางวัลแก่เด็ก ๆ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ซึ่งเทศบาลเมืองสระบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันจัดขึ้น สำหรับ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ว่า "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
อ่าน 205 ครั้ง
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๔ (14/01/2012)
ที่ศาลาอบรมเฉลิมพระเกียรติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เฉพาะพระครูสัญญาบัตร เนื่องวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 535 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2555 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (12/01/2012)
วันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2555 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีเฝ้าฯ รับเสด็จ
อ่าน 235 ครั้ง
นักศึกษา วปอ. 54 ดูงาน ศูนย์การทหารม้าสระบุรี (11/01/2012)
พลโทชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ได้นำคณะนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 54 และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ
อ่าน 277 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลสระบุรี (10/01/2012)
ที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม สดุดี ณ โรงพยาบาลสระบุรี โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวรายงาน ถึงการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ซึ่งเป็นที่รวมของศูนย์สลายนิ่ว และยูโรพลศาสตร์ ศูนย์หัตถการศัลยกรรม และศูนย์ทวารเทียม
การแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพ ครั้งที่ 10 (09/01/2012)
การแข่งขันฟุตบอลวัดหนองสุทธะเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 ได้มีพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 211 ครั้ง
เทศบาลเมืองสระบุรีรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ในสโลแกน “ ผู้สมัคร ไม่ซื้อสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์ ไม่ขายเสียง” (06/01/2012)
ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 นี้ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
อ่าน 764 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารบกร่วมงานวันทหารม้า ศูนย์การทหารม้าสระบุรี (04/01/2012)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทำพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลโทพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช พระผู้ทรงสถาปนาหน่วยทหารม้า ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี ในโอกาสนี้นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะเนื่องในวันทหารม้าด้วย
อ่าน 383 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 20 แห่งที่มีการจัดการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา (04/01/2012)
นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นประธานในการมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเฉลิม วงษ์ไพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานกกต.จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าที่ร้อยตรีทวี ชุณเกาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 192 ครั้ง
รัฐมนตรีสาธารณสุขกำชับทุกโรงพยาบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยนโยบาย 3 เร็ว 2 ดี ฟรีทั่วไทย (31/12/2011)
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.อภิชัย มงคล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสระบุรี ในการเตรียมพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 24ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 พร้อมเปิดวอร์รูมเฝ้าระวังและปรับแผนการทำงานทุกวันตลอด 7 วันอันตราย โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.สระบุรีและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ
มท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจทับกวางพร้อมผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (31/12/2011)
นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลใหม่ ปี 2555 ณ จุดบริการทางหลวงทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 239 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” แก่นักเรียนโรงเรียนปากน้ำวิทยาคม (30/12/2011)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิ ล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” แก่นักเรียนโรงเรียนปากน้ำวิทยาคม
อำเภอแก่งคอยทำพิธีปล่อยแถวตำรวจ อาสาสมัคร และอปพร.ในพื้นที่ เพื่อออกบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงของการเดินทางก่อนและหลังเทศกาลปีใหม่ที่ถึงนี้ (29/12/2011)
นายชรัส บุญณสะ นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 โดยมี ตำรวจ ข้าราชการปกครอง อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครมูลนิธิต่าง ๆเช่นมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในจุดบริการต่าง ๆ
อ่าน 249 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 (29/12/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการปล่อยคาราวาน ณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการ ประชาชน ตำรวจทางหลวงทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์และรถยนต์พร้อมรถกู้ชีพกว่า 150 คัน
อ่าน 276 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบคูปองเงินสดจำนวน 2 พันบาทให้กับประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้าน เพื่อนำไปจัดซื้อที่เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 (27/12/2011)
กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการ“มหกรรมสินค้าเบอร์ 5 ช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการมอบ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 270 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>