หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารม้าสระบุรี ทำพิธีคืนคนดีสู่สังคม หลังเข้าสู่กระบวนการบังคับบำบัดนานกว่า 4 เดือนเศษ (01/03/2011)
พล.ต.ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปล่อยตัวนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองประจำปี 2554 ท่ามกลางการแสดงความยินดีและชื่นชมของครูฝึก ผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลายกลับบ้านจำนวนมาก โดยนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองในรุ่นนี้เป็นรุ่นบังคับบำบัดถูกส่งมาจากสำนักงานคุมประพฤติในเขตภาคกลาง 9 จังหวัด รวม 142 คน และได้รับการปล่อยตัวครบระยะเวลาการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 71 คน
เทศบาลตำบลหน้าพระลานร่วมกับผู้ประกอบการโรงโม่หินจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อร่วมรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (25/02/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และปล่อยขบวนรถร่วมรณรงค์ทำความสะอาดถนนบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดมลพิษบริเวณพื้นที่เขตควบคุมมลพิษฝุ่นละอองของจังหวัดสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจัดงาน”อาชีวะนิทรรศ 54”เพื่อแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานของนักศึกษา (24/02/2011)
นายพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการอาชีวะนิทรรศ 54 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีและสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรีสังกัดการอาชีวศึกษา
สำนักงานปปง.ร่วมกับจังหวัดสระบุรีจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชน (23/02/2011)
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจัดโดยสำนักงานปปง.ร่วมกับจังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมรับการอบรม รวม 200 คน
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดสระบุรี (18/02/2011)
จังหวัดสระบุรี โดยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี และประธานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ถือเป็น “วาระของจังหวัด” เร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้บังเกิดผลภายใน ๓ เดือน
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (17/02/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองแค เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดราษฏร์บำรุง ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 79 ครั้ง
วัดพระพุทธฉายเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2554 (17/02/2011)
ที่ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพระอธิการสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2554 ระดับจังหวัด ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 99 ครั้ง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำโครงการฝึกทดสอบตรวจสอบยอดไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและร่วมเชิดชูรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ (16/02/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทส.ปช. จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มแกนนำชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อพปร. แพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอ คืออำเภอเสาไห้ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอบ้านหมอ และอำเภอหนองแซง สมัครและฝึกเป็นทส.ปช.สระบุรี รวม 250 คน
การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2554 (16/02/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเดินทางไปร่วมแข่งขันและขอรับการประเมินในระดับภาค การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
อ่าน 149 ครั้ง
ชาวสระบุรีหลายร้อยคนเข้าคิวต่อแถวซื้อน้ำมันพืช/น้ำมันปาล์มที่ค้าภายในสระบุรีนำมาจำหน่ายตรงให้ประชาชน 1,200 ลังรวม 14,400 ขวดชั่วโมงเดียวหมดเกลี้ยง (15/02/2011)
ประชาชนในจังหวัดสระบุรีหลายร้อยคนเข้าแถวยาวเกือบ 200 เมตร เพื่อต่อคิวซื้อน้ำมันปาล์มที่ทางการค้าภายในจังหวัดสระบุรีนำมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่นำเข้าน้ำมันปาล์มมาจากต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
อ่าน 319 ครั้ง
สโมสรโรตารี่สระบุรีร่วมกับสโมสรโรตารี่ยานนาวาและเหล่ากาชาดสระบุรี มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการ (14/02/2011)
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการในจังหวัดสระบุรี จำนวน 14 คันซึ่งสโมสรโรตารี่สระบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารี่ยานนาวากรุงเทพฯได้จัดซื้อนำมามอบให้มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1 แสน 4 หมื่นบาท โดยผู้พิการที่ได้รับรถเข็นวีลแชร์ครั้งนี้เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่เคยได้รับรถเข็นมาก่อนหน้านี้
อ่าน 325 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 57 (11/02/2011)
นายกองเอกถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 57 ที่กองร้อย อส.จ.สระบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.จากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธี
อ่าน 466 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระบุรี ที่จะส่งผลงานและการดำเนินงานทูบีนมเบอร์วันไปประกวดและขอรับการประเมินที่จังหวัดชลบุรีในระดับภาค (10/02/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระบุรีในการที่จะคัดเลือกและส่งผลงานและโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระบุรีไปประกวดแข่งขันและขอรับการประเมินในระดับภาค ที่จังหวัดชลบุรี
อ่าน 206 ครั้ง
เปิดหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก (10/02/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเปิดเผยถึงสภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ (09/02/2011)
นายศิระ ศรีสุกรี ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเช่นการพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปี 2552 การแต่งตั้งนายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว เป็นผู้สอบบัญชีคนใหม่ การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรม
มท.1 ร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อรักษ์ศักดิ์สิทธิ์ วัดบางกง ตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (07/02/2011)
นายชวรัตน์ ชาญวีระกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธาน ร่วมงานพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อรักษ์ศักดิ์สิทธิ์ วัดบางกง ตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้
อ่าน 329 ครั้ง
โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลฯจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนนำหนังสือ เสื้อผ้า สิ่งของที่ใช้แล้วสภาพดีมาจำหน่ายในราคาถูก (03/02/2011)
โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีนายฑิฆัมพร ศริพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล เป็นประธานเปิดงานฯ สำหรับการจัดกิจกรรมแนะแนวและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อ่าน 720 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำทีมออกตรวจสินค้า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน กำชับให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน พร้อมขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้าให้จำหน่ายในราคายุติธรรม (01/02/2011)
บริเวณตลาดสดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกตรวจตลาดสดในช่วงเทศกาลวันจ่ายในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อตรวจสอบราคาสินค้าและคุณภาพความสะอาด
อ่าน 177 ครั้ง
คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี (31/01/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์วิทยา สุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้การต้อนรับดร.บุนเนา พะจอมพน รองหัวหน้าบริหาร คุ้มครองสาธารณสุข แขวงเวียงจันฯ
อ่าน 619 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี 2553 โดยมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสมัยใหม่ของสถานศึกษาต่าง ส่งเข้ามาประกวดแข่งขันจำนวนมาก (31/01/2011)
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ประจำภาคกลาง ที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยมีนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ สังกัดการอาชีวศึกษาภาคกลางรวม 14 จังหวัดส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน
อ่าน 303 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>