หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สโมสรไลออนส์สระบุรี ทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ ๓๕ ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (08/08/2011)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมเกี่ยวอันจังหวัดสระบุรี สโมสรไลออนส์สระบุรี ทำพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯฉบับพระราชทาน เล่มที่ 35 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน ๘๒ โรงเรียน โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๕ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดสระบุรี
อ่าน 141 ครั้ง
ศาลจังหวัดสระบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี (05/08/2011)
ที่จังหวัดสระบุรี นายพิยา มูลศาสตร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญพระถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เสียชีวิตแล้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคม ชมรม สโมสร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระรูป
อ่าน 262 ครั้ง
นำข้อมูล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่เผยแพร่ให้ ชาวสระบุรีทราบ (05/08/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เชิญผู้ดำเนินการเสียงทางสายเทศบาล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 57 คน มารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่มีผลกระทบกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริง
อ่าน 122 ครั้ง
กรมทรัพยากรน้ำอบรมผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลาง เพื่อเตรียมดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ซึ่งขณะนี้ได้มีการติดตั้งไปในหลายพื้นที่แล้ว (04/08/2011)
) ที่โรงแรมสระบุรีอินน์ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการอบรมและประชุมผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องเตือนภัยล่วงหน้าฯที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือจังหวัดลพบุรี อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และจังหวัดสระบุรี
อ่าน 183 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม (03/08/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เรียกประชุมหน่วงงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม โดยที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน ดังนี้ ให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด ในการประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 156 ครั้ง
กอ.รมน. สระบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชน และการบันทึกข้อมูลมวลชน กอ.รมน. (02/08/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชน และการบันทึกข้อมูลมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี
อ่าน 256 ครั้ง
พีธีส่งมอบถังน้ำใบแรก ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ใน โครงการ Green Tank (ถังน้ำชุมชน เพื่อโลกสีเขียว) เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย เทิดพระเกียรติในปีมหามงคลนี้ (01/08/2011)
ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)ได้ทำการมอบถังน้ำใบแรกของโครงการถังน้ำชุมชน เพื่อโลกสีเขียว ณ วัดมงคลชัย มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบจากนายนายฟิลิป อาร์โต้ กรรมการผู้จัดการบริษัทปูน ซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีนายถาวร พรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติ รับมอบ
อ่าน 259 ครั้ง
มอบป้ายโครงการ “ผู้ว่าสระบุรี ชวนชิม อาหารอร่อย ปลอดภัยมั่นใจราคา”ปีที่2 (29/07/2011)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมสระบุรีอินทร์ จังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบป้ายรับรองมาตรฐานร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการ “ผู้ว่าสระบุรี ชวนชิม อาหารอร่อย ปลอดภัยมั่นใจราคา”ปีที่ 2 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
อ่าน 144 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับจังหวัดสระบุรีจัดประมูลป้ายทะเบียนพิเศษหมวด กต. ได้เงินรวม 23,960,998 บาท โดยเฉพาะเลขโฟร์ 9 ประมูลในราคา 1,350,000 บาท และเลขโฟร์ 8 ประมูลในราคา 810,000 บาท (29/07/2011)
จังหวัดสระบุรีร่วมกับกรมขนส่ง จัดประมูลป้ายทะเบียนพิเศษหมวด กต.โดยเงินรายได้จากการประมูลจะนำไปเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานประมูลป้ายทะเบียนซึ่งมีการประมูลรวม 301 ป้าย
อ่าน 937 ครั้ง
ยึดไม้ประดู่นับร้อยท่อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต.ชะอม อ.แก่งคอยสระบุรี (27/07/2011)
นายสมชาย จิตร์สงวน หัวหน้าปลูกป่าตามเงื่อนไข นายธนา โพธากุล หัวหน้าป้องกันรักษาป่าที่ สบ.1 (ท่ามะปราง) นายมณฑป ศรีทอง หัวหน้าป้องกันรักษาป่าที่ สบ.2 (ลำพญากลาง) นายนิทัศ ทองเชื้อ หัวหน้า นปม.ประจำ จ.สระบุรี พร้อมพวก นำกำลังเข้าตรวจยึดไม้ประดู่ที่มีผู้ลักลอบตัดทิ้งไว้ในเขตพื้นที่สวนป่าชดเชย (ป่าสงวนแห่งชาติ) ท้องที่ ม.7 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 243 ครั้ง
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดโครงการสามสามัคคีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดนำร่อง (26/07/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายยงยุทธ ทองสุข รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการสามสามัคคีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ
อ่าน 179 ครั้ง
การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้หวัดนก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี (22/07/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้หวัดนก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 238 ครั้ง
หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ออกให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (21/07/2011)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ ร่วมเป็นเกียรติ
อ่าน 238 ครั้ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 1 (20/07/2011)
ที่ห้องประชุมศิริพานิช ชั้น 6 โรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 1 ซึ่งมีนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 109 ครั้ง
โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรีจัดงานเดินวิ่งในโอกาสก่อตั้งมาเป็นปีที่ 55 รายการวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเงินรายได้จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ (19/07/2011)
การแข่งขันเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนในโอกาสครบรอบ 55 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลพระพุทธบาทจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บริเวณถนนสายคู่ ซุ้มประตูทางเข้าวัดพระพุทธบาท โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง และมีนักวิ่งจากชมรมวิ่งในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2 พันคน
อ่าน 459 ครั้ง
สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดสระบุรีมอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนในชนบท (19/07/2011)
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมต้อนรับคณะแพทย์จากสภากาชาดไทย และเป็นประธานเปิดโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดสระบุรี ซึ่งสภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีจัดทำโครงการ “แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดสระบุรี”
อ่าน 530 ครั้ง
“ชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ 84 พรรษามหาราชา” (14/07/2011)
ที่วัดมงคลชัยพัฒนา ‎อ‎.‎เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดงาน “ชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ 84 พรรษามหาราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
อ่าน 282 ครั้ง
กอ.รมน.สระบุรี จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13/07/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน (13/07/2011)
อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ พี่น้องประชาชน ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และพิธีบวงทรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอพระพุทธบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และเป็นการเปิดงาน ประเพณีตักบาตรดอกไม้ถวายเทียนพรรษาล้างเท้าพระ จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2554 นี้ด้วย
อ่าน 280 ครั้ง
อ.ส.ค.เปิดรับรับสมัครคนรุ่นใหม่ประกวดพรีเซ็นเตอร์ YOUNG PRESENTER CONTEST 2001 (11/07/2011)
ที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการอ.ส.ค. เปิดแถลงข่าวในการเปิดรับสมัครประกวดรับสมัครคนรุ่นใหม่เป็นพรีเซ็นเตอร์ YOUNG PRESENTER CONTEST 2001 เฟ้นหา 4 หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่สร้างกระแสให้กับกลุ่มเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ในการดื่มนม และในการแถลงข่าวครั้งนี้ยังได้มีศิลปินนักร้อง ยิปซี คีรติ และ บี้ KPN เดินทางมาร่วมงานด้วย
อ่าน 274 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>