หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
7 สถาบันสังกัด การอาชีวศึกษาสระบุรี ร่วมปณิธานทำความดี เปิดศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนบริการประชาชน (9 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างของชุมชน โดยมีสถาบันสังกัดการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ร่วมปณิธานความดี ปีมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เปิดศูนย์ซ่อมสร้างฯ ให้บริการประชาชน พร้อมอบรมอาชีพระยะสั้นให้ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 93 ครั้ง
ป.ป.ส.รุกคืบคืนคนดีสู่สังคม (5 มี.ค. 2558)
นายชรัส บุญณะสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินรุ่นที่ 4 โดยมี พันเอกนันทวุฒิ บุญยะสิทธ์ รอง เสธฯ จังหวัดทหารบกสระบุรี นายพิสุทธ์ ภู่เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 เครือข่ายสื่อมวลชนในเครือข่าย ปปส.ภาค 1 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้ง 9 จังหวัดในพื้นที่ภาค 1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอดิศรจังหวัดทหารบกสระบุรี
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีจับกุมผู้ค้ายาบ้าได้ของกลาง 30,000 เม็ด (3 มี.ค. 2558)
ที่หน้ากองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพันตำรวจเอก ภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจับุม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดทหารบกสระบุรีจัดโครงการแนะแนวอาชีพและสร้างงานให้แก่ทหารเกณฑ์ที่จะปลดประจำการ (3 มี.ค. 2558)
นายชรัส บุณณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ และเปิดรับสมัครงานสำหรับทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนผลัดที่ 1/2557
อ่าน 68 ครั้ง
สระบุรีจัดงานวันสตรีเพื่อยกย่องและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในทุกมิติ ในการสร้างสังคมให้เกิดความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และสันติสุข (3 มี.ค. 2558)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และภาคีเครือข่ายสตรีทุกภาคส่วน ร่วมกัน จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด เสริมพลังสตรี สร้างพลังสังคม โดยมีนายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีกลุ่มพลังสตรีจากทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 250 คน
อ่าน 68 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความกาวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (3 มี.ค. 2558)
นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนงาน โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
อ่าน 107 ครั้ง
จุฬาราชมนตรีเปิดอาคารศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิด มะบาดุ้ลบารี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (28 ก.พ. 2558)
นายอาศิส พิทักษ์คุ้มพล จุฬาราชมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิด มะบาดุ้ลบารี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดร.เสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 111 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีอบรมฟื้นฟูนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (27 ก.พ. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมและฟื้นฟูนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด มาตรฐานใหม่ ณ หอประชุมค่ายอดิศร จังหวัดทหารบกสระบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ได้นำผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูรวม 80 คนเข้าสู่ในระบบบังคับบำบัด
อ่าน 305 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดเวที การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรี (26 ก.พ. 2558)
นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการเปิดเวที การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรี โดยมีนายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวที ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (26 ก.พ. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 63 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ฝึกอบรมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะอบรมให้ความรู้แก่สายตรวจประชาชนอาสาเพื่อที่จะเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์โดยสายสาธารณะและเกิดการบริการประชาชนที่ดี (26 ก.พ. 2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีได้จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ และอบรมสายตรวจประชาชนอาสา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นประชาชนทั่วไป กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่จากอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ผู้แทนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รวมกว่า 100 คนเข้าร่วมรับการอบรม
อ่าน 94 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย (23 ก.พ. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล
อ่าน 66 ครั้ง
สพป.สระบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยม จากตัวชี้วัดที่ทาง สพฐ.ได้กำหนด (20 ก.พ. 2558)
นายกนก อินทรพฤกษ์ นายพลสินธุ์ พรามมุล และนายนริศว์ ปรารมภ์ จากสำนักติดตามและประมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสริมความรู้ให้กับเยาวชน (20 ก.พ. 2558)
พลตรีอดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้รับมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์จากภาคเอกชนจำนวน
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (19 ก.พ. 2558)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
อ่าน 49 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรับมอบอาคารเรียนเอนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกลด์15 (19 ก.พ. 2558)
พลอากาศตรีภาณุพงศ์ เสยยงคะ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ พลจัตวาไบอัน พีเฟนตัน รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 25 สหรัฐอเมริกา และ ผู้แทนกองทัพประเทศอินโดนีเซีย ได้ทำพิธี ส่งมอบอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านซับพริก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน
อ่าน 104 ครั้ง
สภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรีเตรียมจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (18 ก.พ. 2558)
จังหวัดสระบุรีโดยคณะอนุกรรมมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดสระบุรี เตรียมจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อต้องการรับทราบและรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูป การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ รวมทั้งการรับฟังแนวทางในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชน
อ่าน 71 ครั้ง
สระบุรี ชาว อ.แก่งคอย ร้องผู้ว่าฯ คัดค้านการสร้างโรงงานกำจัดขยะ (18 ก.พ. 2558)
ชาวบ้านตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงงานกำจัดขยะในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต่อนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 112 ครั้ง
ผอ.สปข. 8 กาญจนบุรี ตรวจติดตามงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เน้นย้ำงานประชาสัมพันธ์ นโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆของ คสช. (18 ก.พ. 2558)
นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ และตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมแลกเปลี่ยน พูดคุยผลการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
อ่าน 69 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจัดงาน”อาชีวะนิทรรศ 58”เพื่อแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานของนักศึกษา (17 ก.พ. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการอาชีวะนิทรรศ 58 วิถีช่างไทยก้าวไกลสู่สากล ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี
อ่าน 187 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>