หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีเร่งจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนตามมาตรการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง (11 ก.ย. 2558)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงธรรมกรธรรมชาติ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี 2558” ที่บ้านคลองไทร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 126 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดอบรมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชน (10 ก.ย. 2558)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนได้รู้จักดูแลและรักษาทรัพยากรในพื้นที่ โดยมีตัวแทนของชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอหนองแค และอำเภอหนองแซง เข้าร่วมกิจกกรมจำนวน 150 คน
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” (10 ก.ย. 2558)
นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2558 ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การเพื่อรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดให้วันที่ 28 กันยาน ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า
อ่าน 103 ครั้ง
จ.สระบุรี แถลงผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดสระบุรีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในพัฒนาจังหวัด (9 ก.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการแถลงผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ในด้านการพัฒนาจังหวัดสระบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลทั้ง 11 ด้านและการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ประมาณ 100 คน เข้าร่วมรับฟัง
ศอ.ปส.สระบุรี เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการทหาร ผู้การตำรวจสระบุรี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (8 ก.ย. 2558)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้บังคับการควบคุมกองร้อยรักษาความสงบแห่งชาติศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี และพันตำรวจเอกภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ เยี่ยมโรงเรียน”
อ่าน 172 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” (8 ก.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 25558 ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ก.ศ.น.จังหวัดสระบุรี เพื่อรณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ
อ่าน 140 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.4 เมกกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย (7 ก.ย. 2558)
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.4 เมกกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
อ่าน 156 ครั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า และภาคเอกชน จัดโครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ 60,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ (5 ก.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ 60,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อ่าน 138 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีไหว้ครูปฐมนิเทศศึกษาใหม่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับปริญญาตรีฯ (2 ก.ย. 2558)
นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของกำนันผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายรัฐบาลในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาบริหารรัฐกิจเอกวิชาบริหารการปกครอง ประจำปี2558รุ่นที่1/2558 มีนักศึกษาที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน 70 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ
อ่าน 165 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน จังหวัดสระบุรี (31 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน จังหวัดสระบุรี จำนวน 500 ทุนโดยมี นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา และร่วมเป็นสักขีพยาน
อ่าน 374 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (31 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา โดยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบถุงยังชีพด้วย
อ่าน 89 ครั้ง
ส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชานจังหวัดสระบุรี ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการสร้างอุทยานราชภักดิ์ จำนวนกว่าล้านบาท (28 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการรับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ที่ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนกว่า 1,100,000 บาท
อ่าน 216 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีจัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2558 (27 ส.ค. 2558)
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สำนักงานอัยการภาค 1 สำนักงานโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2558
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา) (26 ส.ค. 2558)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม พร้อมบริษัทที่ปรึกษา จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา) มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน
จังหวัดสระบุรีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดและงานถ่ายทอดเทคโนยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ (26 ส.ค. 2558)
จังหวัดสระบุรีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดและงานถ่ายทอดเทคโนยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ
อ่าน 181 ครั้ง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาของจังหวัดสระบุรี (25 ส.ค. 2558)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้นายเที่ยง เพชรแก้ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางมาเยี่ยม น.ส.กัญญารัตน์ ดีประสิทธิ์ และ ด.ญ.สุดารัตน์ ดีประสิทธิ์ ครอบครัวเด็กกำพร้าจากเหตุสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อ่าน 227 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมให้มีความเข้าใจในงานบริการ สามารถตอบคำถาม และให้คำปรึกษาได้ (21 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรี ร่วมฝ่ายปกครอง จัดทำโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) (21 ส.ค. 2558)
พันเอก หทัยเทพ กีรติอังกุล รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้สั่งการให้กำลังพล โดยมีร้อยเอกพิทักษ์ ประพันธ์มิตร ผบ.ร้อยชุดรักษาความสงบแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ได้นำทีมทหารจากจังหวัดทหารบกสระบุรีจำนวน 30 นาย ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรี สมาชิก อส. เข้าร่วมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
อ่าน 355 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (19 ส.ค. 2558)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดโกมลกิตติ (สระลำใย) อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
อ่าน 128 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงาน “พลังสตรีไทยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 2” (19 ส.ค. 2558)
ที่ศาลาการเปรียญวัดศาลาแดง อำเภอเมือง จ.สระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “สามัคคีปรองดองสมานฉันท์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 และวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2558
อ่าน 131 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>