หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล (7 ก.ย. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยเข้าพบนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือข้อราชการ และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เพื่อขอรับรายงานผลตามประเด็นการตรวจติดตาม
อ่าน 202 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้ เข้าถึงสิทธิ การบริการช่วยเหลือจากภาครัฐ (4 ก.ย. 2555)
ที่โรงแรมเกี่ยวอันจังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อ‎ร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมดูแลช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ การบริการช่วยเหลือจากภาครัฐ
อ่าน 269 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน (31 ส.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน ด้านการระบาดของโรคไข้เลือดออกและเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่มากับหน้าฝน การสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนเยาวชน และบุคคล
อ่าน 322 ครั้ง
เฮ็กโก กรุ๊ป เดินหน้า 16 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการผลิต 176 เมกะวัตต์ มุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศ (30 ส.ค. 2555)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งประเทศไทย เปิดเผยการดำเนินงานทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 176 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 23,277 ล้านบาท และมุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 285 ครั้ง
สพป.สระบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Tablet สำหรับครูผู้สอน เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (29 ส.ค. 2555)
ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Tablet สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและในสังกัดสำนักงานบริหารสถานศึกษาเอกชนสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 342 ครั้ง
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ชี้แจงมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535หลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2555 (28 ส.ค. 2555)
นางสาวจารุภา อยู่พลู ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 เปิดการอบรมชี้แจงกฎระเบียบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
อ่าน 507 ครั้ง
กกต.สระบุรี จัดอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน พร้อมขับเคลื่อนองค์ความรู้การเลือกตั้งให้กับ ดีเจ เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนประชาชนให้รู้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในระบบอบประชาธิปไตยฯ (27 ส.ค. 2555)
นายนิพนธ์ แก้วสุทธา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการส่งเสริมดีเจประชาธิปไตยชุมชน ประจำปี2555
อ่าน 273 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (26 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ ศพส.จังหวัดสระบุรี จัดขึ้น
อ่าน 310 ครั้ง
รัฐบาลพบประชาชน "ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต” ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสุขอนันต์ปาร์คสระบุรี (25 ส.ค. 2555)
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชน "ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต” ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสุขอนันต์ปาร์คสระบุรี โดยมีนาถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
อ่าน 334 ครั้ง
ปภ.สระบุรี อบรมททบทวนความรู้ให้กับคณะทำงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน (24 ส.ค. 2555)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนการสืบส่วนสาเหตุเชิงละเอียดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ.สระบุรี ให้กับคณะทำงานสืบสวนสาเหตุเชิงละเอียดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
อ่าน 397 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอหนองแซง ขยายผลนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (24 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองแซง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดหนองสีดา ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 277 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ให้แก่เด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย (23 ส.ค. 2555)
ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนทุนพระราชทานจำนวน 4 ทุน
อ่าน 314 ครั้ง
ซีพีเอฟ ดันโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ต่อเนื่องปีที่ 2พร้อมรับผิดชอบสังคมใส่ใจคนชราผู้ถูกทอดทิ้ง (23 ส.ค. 2555)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเปิดโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”ปี 2 ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 319 ครั้ง
รมต.กลาโหม มอบเงินพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1(วัดทองพุ่มพวง)จังหวัดสระบุรี (20 ส.ค. 2555)
พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมามอบเงินจำนวน 166,490 บาทเพื่อสนับสนุนในการขยายห้องสมุดของโรงเรียนพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
อ่าน 292 ครั้ง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน (17 ส.ค. 2555)
พล.ต.สถิต แจ่มจำรัส รอง มทน.1/รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 1 และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมี ถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พลตรีนพดล พิศวง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
อ่าน 249 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ (16 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 1005 ครั้ง
ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี จัดประชุมประชาคม อปพร.สัญจรระดับเขต (14 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม อปพรระดับเขต ประจำปี 2555 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรม
อ่าน 284 ครั้ง
ชาวจังหวัดสระบุรี แสดงความจงรักภักดี จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (13 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555
กรมประชาสัมพันธ์สร้างสื่อบุคคลเป็นผู้นำกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวมีส่วนร่วมกิจการงานของชาติ (10 ส.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ทิพย์ สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ประจำปี 2555 โดยมีอาสาสมัครจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 232 ครั้ง
จับเครือข่ายยาเสพติดยาบ้า 8 หมื่นเม็ดยาไอซ์ 2 กก. หัวหน้าแก๊งค์อยู่ในคุกอยุธยา (10 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีวิรุฬ เอี่ยมไพจิตร รองผู้บัญชาการภูธร ภาค 1 พลตำรวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกไกลเขต บุรีรัตน์ ผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมชุดสืบสวน ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 8 หมื่นเม็ด และยาไอซ์อีกจำนวน 2 กิโลกรัม
อ่าน 600 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>