หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
กกต.จังหวัดสระบุรีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการแห่งใหม่ ริมถนนมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี (19 ธ.ค. 2554)
นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี และนายทวี ชุนเกาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 387 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย หรือ กฟย.จังหวัด (16 ธ.ค. 2554)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสระบุรี โดยมีการสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวันพุธ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีสาระสำคัญ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนงาน โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเป็นเงิน 60,983.2027 ล้านบาท
อ่าน 251 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (13 ธ.ค. 2554)
นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ใน 8 จังหวัดทั้งภาคกลางและภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2554 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชายหญิงที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด โดยดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
อ่าน 386 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัด ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี (13 ธ.ค. 2554)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี มีผู้นำท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนของเทศบาล อบต. และแกนนำตำบล จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแซง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 38 ตำบล จำนวน 152 คน พร้อมเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ (อพม.)ระดับตำบล อีกจำนวน 38 คน
อ่าน 230 ครั้ง
โรงพยาบาลสระบุรี แถลงข่าว “61 ปี โรงพยาบาลสระบุรี มุ่งศักดิ์ศรี และคุณภาพการรักษา” (9 ธ.ค. 2554)
ที่ห้องประชุมอาคารสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 โรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ได้จัดแถลงข่าว “61 ปี โรงพยาบาลสระบุรี มุ่งศักดิ์ศรี และคุณภาพการรักษา” โดยจะมีกิจกรรม สาธารณสุขเพื่อประชาชนที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2555 .ในโอกาสครบรอบ 61 ปี โรงพยาบาลสระบุรี
อ่าน 424 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดเวทีเสวนา ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย (9 ธ.ค. 2554)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 จังหวัดสระบุรี จัดเวทีสานเสวนา “ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 2 โดยมีนักวิชาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก พร้อมด้วยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายภาคีทั้งท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน รวมทั้งภาคการเมือง ในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (9 ธ.ค. 2554)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 246 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 105 คน (8 ธ.ค. 2554)
ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว
จังหวัดสระบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี (6 ธ.ค. 2554)
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 292 ครั้ง
อบต.ไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มอบบ้าน โครงการบ้าน “ท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”ให้กับคุณป้าวัย 59 ปี (1 ธ.ค. 2554)
นายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” ให้กับนางสาวเฉลิม คำวีระ อายุ 59 ปี ชาวตำบลไก่เส่า หมู่ 5 อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 563 ครั้ง
ผู้แทนคนพิการที่ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯเดินทางถึงจังหวัดสระบุรี (1 ธ.ค. 2554)
คณะคนพิการจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย นำโดยนายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย พร้อมผู้พิการ ที่เดินเท้าออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้า 20 จังหวัดในภาคกลางและภาค เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเดินทางด้วยเท้าออกจากกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 กำหนดระยะเวลา 116 วันจากวันแม่ถึงวันพ่อ เพื่อเดินเท้าเปล่าไปตามถนนพหลโยธินและมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียง และผ่านจังหวัดสระบุรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา และคณะคนพิการได้เดินทางกลับมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครแล้ว
อ่าน 237 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง (29 พ.ย. 2554)
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2554 เวลา 18.09 น นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นน้ำสรงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม ณ อุโบสถวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 298 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี คืนพื้นที่ให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหนองแคเป็นครั้งที่ 4 (28 พ.ย. 2554)
ที่วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ต.หนองโรง อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย พร้อมนำเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มามอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาทในจังหวัดสระบุรี
อ่าน 281 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (28 พ.ย. 2554)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 269 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (26 พ.ย. 2554)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ราษฎร ณ บริเวณวัดปัจจาภิรมย์ ตำบลสร่างโสก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เพื่อประชุมรับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
อ่าน 227 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้ของกลางยาบ้าและยาไอซ์น้ำหนัก 1 กิโลกรัมรวมมูลค่าเกือบ 4 ล้านบาท ขณะเตรียมลำเลียงไปส่งให้กับลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียง (23 พ.ย. 2554)
พ.ต.อ.สมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสอบสวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเฉลิมพระเกียรติ และสถานีตำรวจดอนพุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คนพร้อมของกลางยาบ้าและยาไอซ์จำนวนมาก
อ่าน 602 ครั้ง
ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศเนปาล เดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสระบุรี ใน ด้านการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาท้องถิ่น (23 พ.ย. 2554)
ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี คณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศเนปาลนำโดยนายบารัต โพเดล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากAITสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเดินทางมาศึกษาดูงาน ในด้านการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี
อ่าน 456 ครั้ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (22 พ.ย. 2554)
ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี นายวิทูรย์ แนวพานิช ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 400 ชุด น้ำดื่ม 160 แพ็ค โดยมีตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดสระบุรีเป็นตัวแทนรับมอบ
อ่าน 202 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กว่า 50 โรงเรียน ในจังหวัดนครราชสีมานำสิ่งของและเงินมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์ย่อยจังหวัดสระบุรี (22 พ.ย. 2554)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สส. ภาคอิสานโดย นายไพจิตร ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ประธานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยภาคกลาง และนายชูกัน กุลวงษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเป็นตัวแทน นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค จากผู้บริหาร คณะครู กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กว่า 50 โรงเรียน ในจังหวัดนครราชสีมา
อ่าน 315 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดการพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (22 พ.ย. 2554)
ที่สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นายสุพจน์ อินทิวร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นายชัยวัฒน์ เทียนพิทักษ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสปีมหามงคล ครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยจะมีเด็กและเยาวชนที่ที่กระทำความผิดในคดีต่าง และถูกคุมประพฤติ และถูกควบคุมตัวโดยศาลสั่งได้ร่วมลงชื่อสมัครเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อทำความดีเพื่อพ่อ รวมแล้วขณะนี้มีจำนวน 99 คน
อ่าน 315 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>