หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีฝึกอบรมเยาวชน ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองและปูพื้นฐานแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตย (08/03/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองและการปูพื้นฐานแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน ณ ค่ายลูกเสือ องค์การบริการส่วนจังหวัดสระบุรี (โปร่งก้อนเส้าเจ็ดคต) ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผ่าแตงโม เปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1"นำสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ในราคาประหยัด และปลอดภัย (08/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ชาวบ้านชุมชนลาวเวียง ริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี ร่วมพลังกำจัดผักตบชวาเตรียมรับภัยแล้ง (07/03/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทุกภัย มีกำลังพลทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านประชาชน นักเรียนในพื้นที่ มาร่วมการขุดลอกคูคลอง
อ่าน 246 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าว "มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1"นำสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ในราคาประหยัด และปลอดภัย 7-11 มีนาคม 2559 นี้ (05/03/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
คณะผู้ตรวจราชการ 5 กระทรวง พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความกาวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (05/03/2016)
นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ผู้ ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
จังหวัดสระบุรี เดินหน้าปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้ง กำจัดผักตบชวา พร้อมปล่อยขบวนรถน้ำลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายน้ำให้พี่น้องประชาชน (05/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทุกภัยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
อ่าน 183 ครั้ง
ปลัดจังหวัดสระบุรีพร้อมปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ พันธ์ไก่พื้นเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง (02/03/2016)
นายทิวา วัชกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ลงพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบปัจจัยการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จำนวน 185 ราย ที่หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 208 ครั้ง
กระทรวงคมนาคมจัดเวทีให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมรับฟังเสียงชาวสระบุรี เพื่อร่วมพัฒนารถไฟ – จีน ครั้งที่ 5 ที่ จ.สระบุรี (02/03/2016)
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชม ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี โดยมี ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม สมาคมการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประมาณ 300คน
อ่าน 241 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดอบรมและสาธิตแนะการจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพเลี่ยงโรคอ้วนและ เบาหวาน (01/03/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำจากสมุนไพร เพื่อจะได้เรียนรู้และคำแนะนำในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมที่ต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
อ่าน 372 ครั้ง
พ่อเมืองสระบุรีระดมสรรพกำลังกำจัดผักตบชวาและวัชพืชครั้งใหญ่พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมแผนรับมือปัญหาภัยแล้ง เชื่อว่าหน้าแล้งที่จะถึงนี้ไม่น่ามีปัญหา (25/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทุกภัย และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 500,000 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำและรักษาสมดุลธรรมชาติในพื้นที่บริเวณดังกล่าวฯ โดยมี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พันตำรวจเอกฐนธรณ์ คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการอำเภอเมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำลังพลทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านประชาชน นักเรียนนักศึกษา ประมาณ 1,000 คน รวมทั้งเครื่องจักรกลเข้าร่วมขุดลอก
อ่าน 297 ครั้ง
ภาคเอกชนมอบเงิน บริจาคเพื่อซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี (23/02/2016)
ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสุธี สุธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนจากบริษัท ได้มอบเงิน ให้กับโรงพยาบาลพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อจัดซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
อ่าน 562 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สระบุรีมอบปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (21/02/2016)
นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบปัจจัยการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับ
อ่าน 293 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ ดูแลพี่น้องประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (18/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดมณีโชติ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 242 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (18/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดมณีโชติ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
อ่าน 339 ครั้ง
สระบุรี 3 สโมสรโรตารี่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในงาน “โรตารีมอบความสุขสู่ให้ชุมชน” (18/02/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันโรตารีมอบความสุขให้ชุมชน มีคณะผู้บริหารสโมสรโรตารี่จากส่วนกลาง นายจิระศักดิ์ สายนาค นายกสโมสรโรตารี่สระบุรี นายศรีรัตน์ สุขสุวรรณ นายกโมสรโรตารี่หนองแค สมาชิกสโมสรโรตารี่สระบุรีมิตรภาพ นำโดยนายทวิช มีชอบ และสมาชิกสโมสรโรตารี่ในสังกัด ภาค 3350 พร้อมด้วยนักเรียน กลุ่ม อสม. ชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 300 คน เข้าร่วมงาน
อ่าน 248 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เดินหน้าปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้ง กำจัดผักตบชวา ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและบริหารจัดการชุมชนของตนเอง (17/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำพี่น้องประชาชน ร่วมปฏิบัติการรวมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้งในการร่วมกันกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช ในคูคลอง โดยมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 18 นักศึกษาวิชาทหาร อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ประมาณ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 244 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรับมอบอาคารเรียนเอนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกลด์ 16 (16/02/2016)
พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นาย กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายอู๋ จื้อ อู่ อัครราชทูตที่ปรึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายเคน เน็ท คั่ว เลขานุการเอกประจำสถานทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ได้ทำพิธี ส่งมอบอาคารเรียนให้โรงเรียนวัดบ้านหมาก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน
อ่าน 234 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดอบรมพี่น้องเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (16/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 194 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเร่งปราบทุจริต อบรมสร้างเครือข่ายในกับกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยเป็นหู ตาสัปปะรดในการสอดส่องดูแลการทุจริต (15/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนและสภาเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระบุรี บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรม
อ่าน 164 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (12/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบจักรยานพระราชทาน “โครงการจักรยานพระราชทาน” ให้กับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ
อ่าน 218 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>