หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.4 เมกกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย (07/09/2015)
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.4 เมกกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
อ่าน 298 ครั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า และภาคเอกชน จัดโครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ 60,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ (05/09/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ 60,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อ่าน 267 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีไหว้ครูปฐมนิเทศศึกษาใหม่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับปริญญาตรีฯ (02/09/2015)
นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของกำนันผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายรัฐบาลในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาบริหารรัฐกิจเอกวิชาบริหารการปกครอง ประจำปี2558รุ่นที่1/2558 มีนักศึกษาที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน 70 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ
อ่าน 251 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน จังหวัดสระบุรี (31/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน จังหวัดสระบุรี จำนวน 500 ทุนโดยมี นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา และร่วมเป็นสักขีพยาน
อ่าน 552 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (31/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา โดยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบถุงยังชีพด้วย
อ่าน 264 ครั้ง
ส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชานจังหวัดสระบุรี ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการสร้างอุทยานราชภักดิ์ จำนวนกว่าล้านบาท (28/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการรับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ที่ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนกว่า 1,100,000 บาท
อ่าน 345 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีจัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2558 (27/08/2015)
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สำนักงานอัยการภาค 1 สำนักงานโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2558
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา) (26/08/2015)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม พร้อมบริษัทที่ปรึกษา จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา) มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน
จังหวัดสระบุรีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดและงานถ่ายทอดเทคโนยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ (26/08/2015)
จังหวัดสระบุรีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดและงานถ่ายทอดเทคโนยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ
อ่าน 291 ครั้ง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาของจังหวัดสระบุรี (25/08/2015)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้นายเที่ยง เพชรแก้ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางมาเยี่ยม น.ส.กัญญารัตน์ ดีประสิทธิ์ และ ด.ญ.สุดารัตน์ ดีประสิทธิ์ ครอบครัวเด็กกำพร้าจากเหตุสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อ่าน 398 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมให้มีความเข้าใจในงานบริการ สามารถตอบคำถาม และให้คำปรึกษาได้ (21/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 220 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรี ร่วมฝ่ายปกครอง จัดทำโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) (21/08/2015)
พันเอก หทัยเทพ กีรติอังกุล รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้สั่งการให้กำลังพล โดยมีร้อยเอกพิทักษ์ ประพันธ์มิตร ผบ.ร้อยชุดรักษาความสงบแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ได้นำทีมทหารจากจังหวัดทหารบกสระบุรีจำนวน 30 นาย ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรี สมาชิก อส. เข้าร่วมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
อ่าน 613 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (19/08/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดโกมลกิตติ (สระลำใย) อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
อ่าน 245 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงาน “พลังสตรีไทยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 2” (19/08/2015)
ที่ศาลาการเปรียญวัดศาลาแดง อำเภอเมือง จ.สระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “สามัคคีปรองดองสมานฉันท์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 และวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2558
อ่าน 278 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงเข้าประชุมเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุร้ายในจังหวัดสระบุรี (18/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ โดยมีพลตรีอดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ผู้กำกับตำรวจภูธร จากทุกสถานี พร้อมฝ่ายปกครองและนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีแจ้งเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข2 (มิตรภาพ) กำลังดำเนินการก่อสร้างขยายเส้นทางกิโลเมตร ที่ 18+820 ถึงกิโลเมตร ที่ 35+772 ทั้งขาเข้า และขาออก กทม. (18/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนายอำเภอมวกเหล็กนายอำเภอแก่งคอย หัวหน้าส่วนแขวงการทางหลวงสระบุรี พร้อมตำรวจทางหลวงสระบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร เส้นทางถนนมิตรภาพระหว่างกิโลเมตรที่ 18 -35
อ่าน 486 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางสำรวจพื้นที่ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงสระบุรี (17/08/2015)
นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ร่ วมประชุมกับ นายวิเชียร พุฒิวิญญ ูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรี อดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องปัญหาภัยแล้งฝนทิ้ง ช่วงใน13 อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสี่ยงและเสียหายในด้านการเกษตรในเกือบทุกพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องนักปั่นจักรยาน ออกจากจุดสตาร์ท พร้อมนำสมาชิกเตรียมบันทึกสถิติโลก โดยมีนักปั่นจักรยานจังหวัดสระบุรี กว่า 6,000 คัน (16/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเริ่มการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ลงทะเบียนไว้ กว่า 6,000 คน
อ่าน 231 ครั้ง
สระบุรีจัดอบรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสองคอนแบบครบวงจร พร้อมเปิดงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก (13/08/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสองคอนแบบครบวงจร ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดสปอตณรงค์อนุรักษ์สายน้ำ ให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ พร้อมเปิดงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ผู้ชนะเลิศการประกวดสปอร์ตโทรทัศน์รณรงค์อนุรักษ์สายน้ำฯ
อ่าน 346 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่สแกนบาร์โค้ด ทดสอบระบบการสแกนบาร์โค้ด เตรียมบันทึกลง “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส” (13/08/2015)
นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี คณะทำงานของจังหวัดสระบุรีและผู้ประสานงานการบันทึกสถิติโลกในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ฯ ของจังหวัดสระบุรี ได้เชิญคณะอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำนวน 100 คน ที่เป็นอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่สแกนบาร์โค้ด มาซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้การบันทึกสถิติ“กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส”
อ่าน 196 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>