ข่าวประจำวัน
กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประชุมหารือการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ พื้นที่บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล

วันที่ 15 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 324 คน)
webmaster

( ๑๔ พ.ค.๕๖) กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำโดยร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ พร้อมด้วยนายวัลลภ พลอยทับทิม หัวหน้าสำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประชุมหารือการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ พื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล มีนายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีพระนโยบายให้การดำเนินงานโครงการพื้นที่ใหม่ มุ่งเน้นการดำเนินงานในพื้นที่ที่ยังขาดการพัฒนา หรือเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แต่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนา สำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จึงได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการพื้นที่ใหม่ปี ๒๕๕๖ ตามแนวพระนโยบาย ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล
อย่างไรก็ตามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีความห่วงใยในการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ดำเนินการมาจนก้าวสู่ปีที่ ๗ แล้ว แต่ที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการอันเกิดจากการขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในรูปแบบการดำเนินงาน และขาดการบูรณาการการดำเนินงานอย่างแท้จริงของส่วนราชการ ดังนั้นจึงทรงมีพระประสงค์ให้การดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีการดำเนินงานอย่างมีบูรณาการ และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยที่ชุมชนเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ส่วนราชการเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนในส่วนที่ขาดหรือหายไป ทั้งนี้ทรงโปรดให้มีการปรับระบบและรูปแบบการดำเนินงานใหม่ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ด้านนายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวถึงแนวทางการดำเนินโครงการในพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนโพธิ์ ว่า จังหวัดสตูลจะจัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ พร้อมประชาสัมพันธ์แนวคิดการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ จากกนั้นจะจัดเวทีประชาคมเพื่อทราบปัญหาและความต้องการ นำผลที่ได้มาจัดทำแผนงานโครงการระดับหมู่บ้านและส่งเสริมกิจกรรมหลักต่อไป โดยจะการนำการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านพญาบังสา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เข้าไปเสริมด้วย
จำนวนคนอ่าน 325 คน จำนวนคนโหวต 0 คน