ข่าวประจำวัน
คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 17 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 242 คน)
webmaster

( ๑๖ ก.ค.๕๖) คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ ๖๑ จำนวน ๑๑๙ คน นำโดยนายชาญศักดิ์ ถวิล หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ประธานรุ่น เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปถึงสภาพทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนแผนงานโครงการที่สำคัญของจังหวัด จากนายอุทาร พิชญาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล ซึ่งจังหวัดสตูล ได้ดำเนินตามนโยบาย ๖๘๐ วัน สานฝันคนสตูล ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสตูลในทุก ๆ ด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้ โดยมีโครงการที่สำคัญเช่น การปรับปรุงลานวัฒนธรรมประกอบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเด็น , การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบริเวณท่าเรือตำมะลัง , โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน , การจัดระเบียบและการบริหารจัดการเกาะหลีเป๊ะ , การจัดระเบียบตลาดชายแดนวังประจัน เป็นต้น
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๑ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง เพื่อผลิตผู้บริหารระดับสูง ที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการในภูมิภาค สามารถพัฒนาพื้นที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
จำนวนคนอ่าน 243 คน จำนวนคนโหวต 0 คน