สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังเก่า ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-612545

 
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด 
รักษาราชการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษมอบประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดศรีสะเกษและรางวัลการประกวดภาพสัญลักษณ์และมาสคอต การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๐

วันที่ 30 ม.ค. 2556 )
( ศรีสะเกษ ) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
 
จังหวัดศรีสะเกษมอบประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดศรีสะเกษและรางวัลการประกวดภาพสัญลักษณ์และมาสคอต การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๐
 
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและนายอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปรึษาหารือข้อราชการและหาแนวทางในการพัฒนาจังหวัดสรีสะเกษ
ในโอกานี้นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบประกาศเกียตรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดศรีสะเกษ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ สาขา ได้แก่สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายจิน พาลี ที่อยู่เลขที่ ๔๔ ม. ๙ บ้านตาแบง ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ สาขาปราชญ์ผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายบุญมี สุระโคตร ที่อยู่เลขที่ ๑๕๕ ม.๗ บ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ มอบรางวัลการประกวดภาพสัญลักษณ์และมาสคอต การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๕๗ "ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่าง วันที่ ๑๓-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายอนิสุทธิ เอมอิ่ม เป็นผู้ชนะการประกวดทั้ง ๒ ภาพ ได้รับเงินรางวัลจากนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการเพาะปลูก ๒๕๕๕/๑๕๕๖ จำนวน ๖ ราย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตร ที่มีคุณความดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อให้ได้รับการดูแลด้านการสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายถอดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สู่สังคม ให้เป็นตัวแทนปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาในระดับประเทศต่อไป และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

จำนวนคนอ่าน 65 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

 

 
 
 
 
นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.ปชส.ศก.