เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด 
รักษาราชการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 
 

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคนปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10

ชื่อ – สกุล นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
วุฒิการศึกษา - ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มหาชน (สถาบันพระปกเกล้า)
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่48 (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

การศึกษาอบรม - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30 (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32 (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 2 (สถาบันพระปกเกล้า)
- หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร (Graduate Research Institute of Policy Studies, Japan)
- หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

ประวัติรับราชการ - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 3 สำนักงาน ก.พ. (2521)
- ปลัดอำเภอ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (2522)
- นายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (2534)
- นายอำเภอลอง จังหวัดแพร่ (2536)
- นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (2538)
- นายอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (2540)
- ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง (2541)
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง (2544)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (2546)
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2547)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (2549)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (2551)
- รองอธิบดีกรมการปกครอง (2552)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (2552)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (2553)

รางวัลและผลงานดีเด่น
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทความของกรมการปกครอง ประจำปี 2529 และ 2532
- รางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 30
- ที่ 1 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30
- ที่ 1 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32
- รางวัลคนดีมหาดไทย ปี 2537
- รางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาตำบลดีเด่น (ภาคเหนือ) ปี 2537
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้าน อพป.(ชาวเขา) ปี 2539 กองทัพภาคที่ 3
- ได้รับเชิญจากสำนักข่าวสารอเมริกัน (USIS) ให้เดินทางไปร่วมสัมมนาและดูงาน หลักสูตร "Introduction to the U.S.Political System” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2541 ในฐานะนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (ภาคเหนือ)
- บรรณาธิการนิตยสารเทศาภิบาล กรมการปกครอง ปี 2541 - 2544
- นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553
- รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554
- รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งาน "หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์”, 2554

ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า

 

 

 
 
 
 
นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.ปชส.ศก.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังเก่า ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-612545