ข่าวสอบราคา
ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

วันที่ 29 ต.ค. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 

ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  แจ้งว่า  ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการจำนวน ๒ รายการ คือ

๑) รถยนต์ยี่ห้อ  TOYOTA  CAMRY  หมายเลขทะเบียน  กฉ ๘๐๐๖  สุพรรณบุรี  ได้มาเมื่อวันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๗  มีอายุการใช้งาน ๘ ปี  ปัจจุบันสามารถใช้งานได้  โดยกำหนดราคากลางเริ่มประมูลไว้  ๓๑๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๒) รถยนต์ยี่ห้อ  TOYOTA  CAMRY  หมายเลขทะเบียน  กฉ ๘๐๐๗  สุพรรณบุรี ได้มาเมื่อวันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๗  มีอายุการใช้งาน ๘ ปี  ปัจจุบันสามารถใช้งานได้  โดยกำหนดราคากลางเริ่มประมูลไว้  ๓๑๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาสามารถขอรับเอกสารขายทอดตลาด ณ งานการเงินและบัญชีกลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี  ระหว่างวันที่  ๒๘  ตุลาคม  –  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  

                สถานที่ทำการขายโดยวิธีทอดตลาด ณ ห้องประชุม MC ชั้น ๔  อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท  ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป

จำนวนคนอ่าน 228 คน จำนวนคนโหวต 0 คน