ข่าวกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 20 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 เป็นประธานตรวจติดตามแผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะให้การต้อนรับ โดยคณะผู้ตรวจราชการที่เดินทางไปร่วมการตรวจในครั้งนี้ ก็มีหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และตำรวจภาค 7 สำหรับแผนงานและโครงการที่ตรวจติดตามในครั้งนี้ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการที่ใช้งบประมาณของรับจำนวนมาก โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเจ้านาปี ปีการผลิต 2559/60 ต่อจากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ โครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว
 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี 17 มี.ค. 60
จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน