ข่าวกิจกรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู และนักเรียน ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ

นายประยุทธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดกรอบการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม โดยการใช้วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาประเทศใน 3 มิติ คือ การสร้างคนดีและสังคมที่ดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม การสร้างรายได้และความมั่นคงจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญดังกล่าว ในการส่งเสริมความเจริญมั่นคงแห่งความเป็นชาติไทย ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อยกระดับคุณภาพและส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย แก่เด็กและเยาวชนตามโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แก่เด็กและเยาวชน ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านกิจกรรมบรรยายธรรม โดยพระครูศรีอรรถศาสก์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร กิจกรรมอบรมมารยาทไทย กิจกรรมอบรมเรื่องวินัยจราจร การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และกิจกรรมการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้กล่าวอีกว่า การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับเด็กและเยาวชน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างเด็กและเยาวชน ให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี 11 ม.ค. 61

จำนวนคนอ่าน 90 คน จำนวนคนโหวต 0 คน