ข่าวกิจกรรม
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมให้บริการผู้มาติดต่อ ด้วย สมาร์ทออฟฟิต และบุคลากรคุณภาพอย่างมืออาชีพ

วันที่ 16 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้ต้อนรับ ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี

นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายการสร้างความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม กรมบัญชีกลาง จึงได้ปรับโครงสร้างและภารกิจขององค์กรใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงการคลัง โดยในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการภารกิจในส่วนภูมิภาค โดยได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลางในสี่ด้าน ประกอบด้วย

1. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ผ่านบริการระบบ GFMIS และระบบ e-pension (อี-เพน-ชั่น) หรือระบบบำเหน็จบำนาญ

2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านกระบวนการกฎหมาย ระเบียบ การจัดทำบัญชีภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้าง

3. การควบคุมงบบุคลากรภาครัฐผ่านระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนภาครัฐ

4. สนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลัง ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการคลังสู่ภูมิภาค และการสร้างสมดุลด้านการเงินการคลัง รวมทั้งการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมบัญชีกลางที่ว่า "กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

การปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างใหม่ เป็นการพัฒนาตามนโยบาย การสร้าง การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมบัญชีกลางได้นำหลัก 3 P มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้ครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นำสู่การยกระดับการบริการภาครัฐให้เทียบเท่ากับภาคเอกชน

 คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้กล่าวอีกว่า สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร้อมที่จะให้บริการผู้มาติดต่อ ด้วย สมาร์ทออฟฟิต และบุคลากรคุณภาพอย่างมืออาชีพ สู่เป้าหมายด้านประสิทธิภาพต่อราชการ และประโยชน์สูงสุดของประชาชนไม่ใช่แค่คำว่าพึงพอใจแต่ต้องประทับใจ สานต่อค่านิยมของกรมบัญชีกลางที่ว่า "ซื่อสัตย์ โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัยการคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนา”

จำนวนคนอ่าน 110 คน จำนวนคนโหวต 0 คน