ข่าวกิจกรรม
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ คบจ.สุพรรณร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน “ ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ " คบจ.สุพรรณร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน " ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา

นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามของประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด คบจ. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะที่เป็นตัวแทนกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของปลัดจังหวัด CEO และส่วนราชการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั้งทางตรงและทางอ้อม คบจ. จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ " คบจ.สุพรรณร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน " ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม การลงทุน การทำบัญชีภาคครัวเรือน ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสาหกิจเริ่มต้นในสถาบันการศึกษา ฝึกภาษาอังกฤษ หมู หมู และมาตรการภาษีที่สำคัญๆ อีกทั้งทราบเกี่ยวกับงานในภารกิจของส่วนราชการ ที่สังกัดกระทรวงการคลัง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคว่าให้บริการด้านใดบ้างแก่ประชาชน

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 มิ.ย. 61

จำนวนคนอ่าน 51 คน จำนวนคนโหวต 0 คน