ข่าวกิจกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้น และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนบริษัท โรงงานต่างๆ บุคลากรในภาคการผลิต และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ กล่าวให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า ในภาคการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย กำลังประสบปัญหาเนื่องจากขาดแคลนแรงงานคน และขณะเดียวกันต้องปรับตัวเข้าเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาภาคการผลิต ทั้งในปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มพูนองค์ความรู้เรื่องระบบกำลังงานของไหลไฮดรอลิก – นิวแมนิก และระบบอัตโนมัติให้กับบุคลากรในภาคการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน ต่อไป การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่เห็นได้ชัด คือ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต จากที่อาศัยคนควบคุมเครื่องจักรกลในการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรกล ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้กระบวนการผลิต มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และเป็นไปโดยอัตโนมัติมากที่สุด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้จัดโครงการ ฯ นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ และสร้างพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพื่อเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหล และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกำลังงานไฮดรอลิก นิวแมติก และระบบอัตโนมัติ ให้กับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้งานเครื่องจักรกลของไหล และนักศึกษา และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อีกด้วย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 มิ.ย. 61

จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน