1     2     3     4  
ข่าวประจำวัน
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่ (29/04/2559)
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต17 ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดตาก (28/04/2559)
  จ.ตาก เปิดค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 2 บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (28/04/2559)
  กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรี (27/04/2559)
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากจัดพิธีมอบวุฒิบัตรทหารก่อนปลดประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน (22/04/2559)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จัดโครงการสานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่3 (21/04/2559)
  ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 2559 (19/04/2559)
  จังหวัดตาก ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 62 ครั้ง บาดเจ็บ 65 ราย เสียชีวิต 5 ราย (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทางหลวงที่ ๔ จัดการประชุมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอแนะเรื่องการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก – แม่สอด (17/02/2559)
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกผสมไทย – สิงคโปร์ รหัสการฝึกคชสีห์ 2016 (17/02/2559)
จังหวัดตากจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตาก ประชุมเร่งขับเคลื่อนงานเน้นสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาสื่อปลอดภัยให้เยาวชน (03/02/2559)
จังหวัดตาก จัดวันทหารผ่านศึกทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกที่สละชีพเพื่อชาติ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติ และสดุดีวีรกรรมแด่บรรดาทหารผ่านศึก (03/02/2559)
เตือนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการกิจการในพื้นที่จังหวัดตาก จัดส่งแบบแสดงสภาพการจ้าง และสภาพการทำงาน (12/01/2559)
การจัดงานวันครู ประจำปี 2559 จังหวัดตาก (12/01/2559)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คุมเข้มรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (12/01/2559)
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชายไทย และยานพาหนะ (29/12/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงาน จำนวน 1 คัน (24/02/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอกนิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (24/02/2559)
ศาลจังหวัดตาก ประกาศประกวดราคาจ้าง เหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการศาลยุติธรรม จังวัดตาก จำนวน 12 หน่วย (05/02/2559)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฟิตเนสและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 แห่ง และโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอร์เกอยาง ถึงบ้านยะพอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (05/02/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง สอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (05/02/2559)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ (05/02/2559)
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดตาก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 24 รายการ (02/02/2559)
สำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ จำนวน 1 รายการ และประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รายการ (02/02/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙ (12/01/2559)
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 1 ตำแหน่ง (31/07/2558)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (31/07/2558)
จังหวัดตากโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (22/06/2558)
จังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ) รุ่นที่ 68 ปี 2559 จำนวน 2 อัตรา (22/06/2558)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (12/06/2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (08/06/2558)
เทศบาลตำบลอุ้มผางรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา (08/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
อบจ.ตาก เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

วันที่ 23 ม.ค. 2556 )

อบจ.ตาก เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประกาศเปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานและนักการภารโรง จำนวน ๑๒ อัตรารับสมัครระหว่างวันที่ ๕-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๑๒ อัตราได้แก่ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑๑ อัตราและตำแหน่งนักการภารโรงจำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวันเวลาราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยแนบหลักฐานคือ ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้วถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๓ ใบ ๒. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ ๓. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)จำนวน ๑ ฉบับ ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)จำนวน ๑ ฉบับ ๕. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนจำนวน ๑ ฉบับ ๖. สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษาฯจำนวน ๑ ฉบับ ๗. สำเนาหลักฐานอื่นเช่นใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรสจำนวน ๑ ฉบับ ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ให้ยื่นใบใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเท่านั้น หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร ๐๕๕-๕๑๘๓๑๐ ในวันเวลา ราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ http://www.takpao.go.th/
จำนวนคนอ่าน 105 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


Query was empty