1     2     3     4  
ข่าวประจำวัน
  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจังหวัดตาก จัดกิจกรรมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ สรรสร้างงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นไทยยั่งยืน (27/05/2559)
  จังหวัดตาก จัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ (26/05/2559)
  จังหวัดตากเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ (25/05/2559)
1 มิถุนายน 2559 ปิดเส้นทางเข้าน้ำตก "ทีลอซู" ช่วงฤดูฝน เพื่อพักฟื้นผืนป่า 5 เดือน ู เปิดใหม่ 1 พฤศจิกายน. 2559 (25/05/2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต17 ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้เกษตรกรจากการเลี้ยงโคเนื้อและลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ (25/05/2559)
  จังหวัดตากจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก (24/05/2559)
  มหาวิทยาลัยแม้โจ้จัดสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน “พื้นที่จังหวัดตาก (24/05/2559)
  เรือนจำกลางจังหวัดตากจัดโครงการพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 2 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจากญาติอย่างใกล้ชิด ไม่มีเครื่องกีดขวางการสนทนา (23/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทางหลวงที่ ๔ จัดการประชุมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอแนะเรื่องการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก – แม่สอด (17/02/2559)
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกผสมไทย – สิงคโปร์ รหัสการฝึกคชสีห์ 2016 (17/02/2559)
จังหวัดตากจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตาก ประชุมเร่งขับเคลื่อนงานเน้นสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาสื่อปลอดภัยให้เยาวชน (03/02/2559)
จังหวัดตาก จัดวันทหารผ่านศึกทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกที่สละชีพเพื่อชาติ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติ และสดุดีวีรกรรมแด่บรรดาทหารผ่านศึก (03/02/2559)
เตือนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการกิจการในพื้นที่จังหวัดตาก จัดส่งแบบแสดงสภาพการจ้าง และสภาพการทำงาน (12/01/2559)
การจัดงานวันครู ประจำปี 2559 จังหวัดตาก (12/01/2559)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คุมเข้มรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (12/01/2559)
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชายไทย และยานพาหนะ (29/12/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ศาลจังหวัดตาก เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย (26/05/2559)
แขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด ประกาศขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด จำนวน 30 รายการ (26/05/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (26/05/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลอง จำนวน 3 โครงการ (26/05/2559)
เทศบาลตำบลท่าสายลวด เรียกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 (11/05/2559)
โรงเรียนตากพิทยาคม สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม (11/05/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ชุด (11/05/2559)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงาน จำนวน 1 คัน (24/02/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (11/05/2559)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙ (12/01/2559)
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 1 ตำแหน่ง (31/07/2558)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (31/07/2558)
จังหวัดตากโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (22/06/2558)
จังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ) รุ่นที่ 68 ปี 2559 จำนวน 2 อัตรา (22/06/2558)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (12/06/2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (08/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
หอการค้าจังหวัดตาก จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันที่ 29 มี.ค. 2556 )

หอการค้าจังหวัดตาก จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดตากได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวาระปี 2555 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในที่ประชุมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตากสมัยปีวาระปี 2556 – 2557 และในที่ประชุมได้ลงมติเลือก นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานบริหารคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากวาระปี 2556-2557 ในช่วงที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค อาทิเช่น อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี่สากล 9 สมัยถึงปัจจุบัน, อดีตที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, รองประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลวาระปี 2533 - ปัจจุบัน, คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดตาก และดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจอีกหลายตำแหน่ง
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ในครั้งนี้ ประธานหอการค้าจังหวัดตากคนใหม่ ได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดตากพร้อมทั้งการไปเชื่อมโยงกับส่วนภูมิภาค ให้แก่สมาชิกและคณะกรรมการและส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทาง ดังนี้คือ เร่งรัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอดให้เป็นรูปธรรม เพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 เชื่อมโยง เส้นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวบนเส้นทาง EWEC เดิม และเส้นทาง EWEC เส้นใหม่ และ ยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของจังหวัดตาก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปี ข้างหน้า
จำนวนคนอ่าน 24 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


Query was empty