1     2     3     4  
ข่าวประจำวัน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา (29/06/2559)
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก จัดอบรมวิทยากร ครู ข. เพื่อเผยแพร่การออกเสียงประชามติ (28/06/2559)
  จ.ตากจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์" (28/06/2559)
  ศาลจังหวัดตากจัดโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ (24/06/2559)
  สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัด โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ที่จังหวัดตาก (23/06/2559)
  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตากจัดโครงการสร้างฝายประชารัฐ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (21/06/2559)
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากจัดโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ประจำปี 2559 (20/06/2559)
  อ.บ้านตาก จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเหนือ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตาก (18/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทางหลวงที่ ๔ จัดการประชุมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอแนะเรื่องการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก – แม่สอด (17/02/2559)
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกผสมไทย – สิงคโปร์ รหัสการฝึกคชสีห์ 2016 (17/02/2559)
จังหวัดตากจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตาก ประชุมเร่งขับเคลื่อนงานเน้นสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาสื่อปลอดภัยให้เยาวชน (03/02/2559)
จังหวัดตาก จัดวันทหารผ่านศึกทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกที่สละชีพเพื่อชาติ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติ และสดุดีวีรกรรมแด่บรรดาทหารผ่านศึก (03/02/2559)
เตือนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการกิจการในพื้นที่จังหวัดตาก จัดส่งแบบแสดงสภาพการจ้าง และสภาพการทำงาน (12/01/2559)
การจัดงานวันครู ประจำปี 2559 จังหวัดตาก (12/01/2559)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คุมเข้มรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (12/01/2559)
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชายไทย และยานพาหนะ (29/12/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ศาลจังหวัดตาก เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย (26/05/2559)
แขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด ประกาศขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด จำนวน 30 รายการ (26/05/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (26/05/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลอง จำนวน 3 โครงการ (26/05/2559)
เทศบาลตำบลท่าสายลวด เรียกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 (11/05/2559)
โรงเรียนตากพิทยาคม สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม (11/05/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ชุด (11/05/2559)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงาน จำนวน 1 คัน (24/02/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (11/05/2559)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙ (12/01/2559)
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 1 ตำแหน่ง (31/07/2558)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (31/07/2558)
จังหวัดตากโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (22/06/2558)
จังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ) รุ่นที่ 68 ปี 2559 จำนวน 2 อัตรา (22/06/2558)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (12/06/2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (08/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดตาก เปิดอบรม ค่ายพลังความดี พลังแห่งแผ่นดิน รุ่นที่ ๓

วันที่ 30 พ.ค. 2556 )

จังหวัดตาก เปิดอบรม ค่ายพลังความดี พลังแห่งแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ วันนี้ ( ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานเปิดค่ายอบรม ค่ายพลังความดี พลังแห่งแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก ที่ ๑ ตามที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นั้น การจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองตากได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในด้านบำบัดรักษา เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งของพลังสังคม และพลังชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด รวมถึงปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด สำหรับเป้าหมายในการบำบัดรักษาของศพส.อ.เมืองตาก ในปี ๒๕๕๖ นั้น ได้รับเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๕ ราย ได้ดำเนินการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้ว ๒ รุ่น ส่วนรุ่นที่ ๓ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๔๑ ราย ในการจัดกิจกรรมค่ายพลังความดี พลังแห่งแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากทุกตำบลในอำเภอเมืองตาก ได้ใช้หลักสูตรการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสถาบันธัญญารักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๙ วัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำค่ายฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด เพื่อให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการคิดและประสบการณ์ ของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะขยายผลไปเป็นกลุ่มแกนนำที่สำคัญในการดูแลสมาชิกในสังคมต่อไป **********************
จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


Query was empty