ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)
ดลฤดี มีชนะ

     การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 จึงประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้

     1. กำหนดวันลงทะเบียนขององค์กร ระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่สำนักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่
     2. หลักฐานการยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร
          2.1 องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามรายการดังต่อไปนี้
                 1. คำขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
                 2. สำเนาหนังสือสำคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลขององคืกรที่จัดตั้งขึ้น
                 3. สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดงว่ามิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรมาแบ่ปันกันหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
                4. สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยสามปีนับถึงวันยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รายงานการประชุมหรือรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานทางการเงิน
                5. หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอำนาจ
                6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรับออกให้ของผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี
          2.2 องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามรายการดังต่อไปนี้
                1. สำเนาหนังสือสำคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นองค์กรที่มีสิทะฺแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
                2. สำเนาหนังสือสำคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
                3. หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอำนาจ
                4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี
จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน