ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เชิญร่วมงานมหกรรมนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพสร้างรายได้ PSU Trang job Fair ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ 9 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดงาน "PSU Trang job Fair มหกรรมนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพ”ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อบริการจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ได้สมัครงานพบนายจ้างโดยตรง ซึ่งนายจ้างสถานประกอบการสามารถรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกพนักงานกันโดยตรง ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน มีการสาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ จำนวน ๑๒ อาชีพ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กิจกรรมภายในงาน ตำแหน่งงานดี สวัสดิการเด่น, มีรายได้วันละ ๓๑๐ หรือเดือนละ ๙๓๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท, สมัครงานกับสถานประกอบการกว่า ๒๕ แห่ง, สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ มากกว่า ๑๐ อาชีพ, นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน, แนะแนวนักเรียน นักศึกษา/ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น ๒ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๔๐๒๗-๘ มือถือ ๐๘๑-๙๖๘๓๕๐๖ หรือ www.DOE.GO.TH/TRANG

จำนวนคนอ่าน 43 คน จำนวนคนโหวต 0 คน