ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 9 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 17 คน)
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

1. ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ไปไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย ภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ

2. ให้บรรดาเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และชำระภาษี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่

3. ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ไปรับแบบเพื่อแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและกรอกรายการโดยละเอียดลงในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โทร. 075-582442

จำนวนคนอ่าน 18 คน จำนวนคนโหวต 0 คน