ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดตรังประชาสัมพันธ์ข่าว

วันที่ 5 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 11 คน)
ดลฤดี มีชนะ

ศาลจังหวัดตรังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีเพื่อให้คู่ความและประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่ความที่มีอรรถคดี อีกด้วยและยังสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรร

โดยได้พัฒนาระบบการตอบรับการเป็นพยานศาลเป็นรูปแบบวิธีสแกน QR Code เพื่อให้พยานที่ได้รับหมายเรียกของสารกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในการตอบรับการมาศาลของพยานการแจ้งสิทธิผู้เสียหายและการตอบรับของมาศาลของผู้เสียหาย ซึ่งอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคัดถ่ายเอกสารในคดีออนไลน์ผ่านระบบ CIOS แก่คู่ความและทนายความ และเป็นการเชิญชวนคู่ความหรือประชาชนทั่วไปแจ้งความประสงค์ "ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี” ผ่านแบบตอบรับทางระบบ QR Code เพื่อให้สามารถเจรจายุติข้อพิพาทโดยไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๕๒ ต่อ ๑๒๖

จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 0 คน