ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังประชาสัมพันธ์งาน " มหกรรมสร้างาน สร้างอาชีพจังหวัดตรัง"

วันที่ 5 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)
ดลฤดี มีชนะ

ด้วยจังหวัดตรัง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพจังหวัดตรัง” เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำ ประชาชนทั่วไป และแรงงานนอกระบบ ได้รับรู้ข่าวสารด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 

๑)กิจกรรมนัดพบแรงงาน 

๒)สาธิตการประกอบอาชีพอิสระกว่า ๔๐ อาชีพโดยทดลองทำฟรี 

๓)นิทรรศการจัดแสดงอาชีพ The Future of work (อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต) 

๔)นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

๕)นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายจากกลุ่มอาชีพอิสระ/OTOP 

๖)บรรยายให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระและอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน           

 ๗)การแข่งขันการทำอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม่ ชั้น ๒ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๔๐๒๗  www.doe.go.th/trang

จำนวนคนอ่าน 20 คน จำนวนคนโหวต 0 คน