ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

วันที่ 7 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 12 คน)
ดลฤดี มีชนะ

    ด้วยสำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒ ทางอินเทอร์เน็ต  โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นี้

          ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันเปิดรับสมัคร

จำนวนคนอ่าน 13 คน จำนวนคนโหวต 0 คน