ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ปี 2562

วันที่ 7 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 7 คน)
ดลฤดี มีชนะ

           ด้วยจังหวัดตรัง ได้จัดทำการประกาศ เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดตรัง เพื่อเป็นมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าในปี ๒๕๖๒ เพราะว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวมถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมหาศาล

          สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาไร่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า และวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว อีกทั้งราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕,๒๑,๒๘ และ ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดให้พื้นที่หมู่บ้าน "เขตควบคุมไฟป่า” และมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าขึ้นไว้แล้ว

          ภายในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่า เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาไร่ วัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องมีการขออนุยาติจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองพื้นที่นั้นๆ หากขออนุยาติแล้วแต่ไม่จัดทำ ให้แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จำนวนคนอ่าน 8 คน จำนวนคนโหวต 0 คน