ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 8 ม.ค. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (กลุ่มเทียบยกเว้นการเรียนรายวิชา)   ปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธี 
 
การสอบสัมภาษณ์  
 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน  60  คน
 
คุณสมบัติของผุ้สมัคร
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังเรียนภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75
 
คุณสมบัติทั่วไป
1. ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
3. มีความประพฤติเรียบร้อย
74. มีบุคลิกภาพดี
 
การจัดการเรียนการสอน
วันจันทร์-ศุกร์ เรียนเวลา 08.30 - 17.30 นง โดยการเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
 
การรับสมัคร
1. สมัครออนไลน์  ที่  www.dusittrang.com   หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้้ง ตรัง 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น.  - 16.30 น. ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7522-1212 ต่อ 6806, 6815
2. พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ในบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุในใบสมัคร แล้วสแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินแล้วอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินที่ www.dusittrang.com  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 ทางเว็บไซต์  www.dusittrang.com  และที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
 
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
2. บัตรประชาชน
3. ใบรายงานผลการเรียนที่สถานศึกษารับรอง หรือใบแสดงผลการเรียน 3 ภาคเรียน
4. แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
 
จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน