ข่าวประชาสัมพันธ์
ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง เปิดโครงการอบรมสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 14 มี.ค. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านบ้านสันตัง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง นายสำราญ ชุมแสงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางขนิษฐา วิสุทธิธรรม ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาตรัง และ เหล่าพนักงาน ธ.ก.ส. ได้ ร่วมกันเปิดโครงการอบรมสถาบันการเงินบ้านสันตังในการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามแนวปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น เพื่อให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่คนไทยควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ธ.ก.ส. นอกจากจะสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรแล้ว ก็ยังมีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำไร่นาสวนผสม การปลูกสละแซมต้นยางพารา การเพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การปลูกมังคุด และการปลูกผักเหมียง การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งยังมีการสอนจัดทำบัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อทำให้ประชาชนทุกคนรู้จักการบริหารจัดการด้านการเงินและการวางแผนการทำงานทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน