ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 99 สำหรับประชาชนทั่วไปและคนพิการ

วันที่ 22 มี.ค. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 99 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับประชาชนทั่วไปและคนพิการ   ดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 
1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้สอบได้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือตามระบุไว้ในหลักสูตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
2. ผู้เข้าเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความประพฤติเรียบร้อย
2. มีร่ายกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพนั้น ๆ
3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกให้เข้าเรียน
5. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทำขึ้นในลักษณะเดียวกันมาแสดง
ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ทะเบียนประวัติเด็กที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปี เกิด ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535
6. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
7. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
หลักฐานการสมัครเรียน
 
1. สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองความรู้
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าเล่าเรียนและค่าสมัครตามรายวิชา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องทะเบียน ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7557-0556-7 ต่อ 117 โทรสาร 0-7557-0558    
http://www.tpc.moe.go.th  Email:Trang-polytechnic@hotmail.com หรือ  polytrang@thaimail.com
จำนวนคนอ่าน 908 คน จำนวนคนโหวต 0 คน