ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

วันที่ 9 เม.ย. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แจ้งให้นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2556 แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2556 นั้น
        
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาที่เรียนให้แก่นักเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556  แล้ว โดยให้ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mattayomtrang.net  ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ประกาศไว้ ในวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนักเรียนและใบระเบียนแสดงผลการเรียนด้วย หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดที่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7521-3752 โทรสาร 0-7521-5991
จำนวนคนอ่าน 49 คน จำนวนคนโหวต 0 คน