ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556

วันที่ 11 เม.ย. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

          ด้วยในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เปิดรับสมัครนักเรียนตามนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในสังกัด รับเด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ เข้าเรียนในโรงเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

           รับสมัคร วันที่ 1 - 30 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง และโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
           รายงานตัว ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.  ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต

คุณสมบัติของเด็กที่เข้าเรียน
1. ระดับชั้นอนุบาล 1
- เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 6 ปี
- เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง - หูหนวก)
- มีภูมิลำเนาในจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง ระนอง
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- เป็นเด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (7-16 ปี) หรือจบการศึกษาชั้นปฐมวัย
- เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง - หูหนวก)
- มีภูมิลำเนาในจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง ระนอง
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง-หูหนวก)
- มีภูมิลำเนาในจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็จ ตรัง ระนอง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา และมารดา จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา และมารดา จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาสูติบัตร หรือบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ
5. สำเนาสมุดคนพิการ จำนวน 3 ฉบับ
6. สำเนาบัตรสุขภาพ (บัตรทอง 30 บาท) จำนวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
8. สำเนาผลการตรวจวัดการได้ยิน (จากโรงพยาบาล)  จำนวน 2 ฉบับ
9. ผลการเรียนหรือหนังสือส่งต่อย้่ายสถานศึกษา (ถ้ามี)

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทร/โทรสาร 076-455104

จำนวนคนอ่าน 293 คน จำนวนคนโหวต 0 คน