ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังจัด เสวนา “ร้อยรวมดวงใจเพื่อใต้สันติสุข”

วันที่ 22 เม.ย. 2556 )
นิพัส

ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้(ทุ่งค่าย) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานเปิดการเสวนา "ร้อยรวมดวงใจ เพื่อใต้สันติสุข” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด จัดกิจกรรมการเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า การเสวนา "ร้อยรวมดวงใจ เพื่อใต้สันติสุข” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะนำสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ข้อ 1.5 ว่าจะเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ในฐานะหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ของรัฐ จึงได้จัดเสวนา "ร้อยรวมดวงใจ เพื่อใต้สันติสุข” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังรับรู้ เข้าใจ และยอมรับในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา คติความเชื่อ หลักคำสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการนำหลักคำสอนไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกคน จึงเป็นตัวช่วยในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำสันติสุขคืนสู่จังหวัดชายแดนใต้
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน