ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลตำบลลำภูรา รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง

วันที่ 23 เม.ย. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

สำนักงานเทศบาลตำบลลำภูรา รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง  2 อัตรา ดังนี้
1. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 6) จำนวน 1 อัตรา  

คุณสมบัติของผู้สิทธิสอบคัดเลือก

1. ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 
2. เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและัพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้ัองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่้งที่ ก.ท.กำหนด

การรับสมัคร

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารต่าง ๆ  ที่กำหนดด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำภูรา  (งานการเจ้าหน้าที่) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556 - 14 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.lumpuramuni.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7528-4173 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ 
จำนวนคนอ่าน 66 คน จำนวนคนโหวต 0 คน