ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรังเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี 2556

วันที่ 23 พ.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี 2556 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา คือ วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศนากัณฑ์นี้ว่า "ปฐมเทศนา” เริ่มประกาศพระศาสนา และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก เกิดอริยสงฆ์สาวก คือ โกณฑัญญะ รู้แจ้งเห็นธรรม เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์ทำพิธีอธิษฐานพรรษา ซึ่งถือเป็นวันแรกของการจำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน จะไปแรมคืนที่อื่นไม่ได้นอกจากมีเหตุจำเป็น ซึ่งในปี พ.ศ.2556 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งการดำเนินงานของทุกปีที่ผ่านมา ในวันเข้าพรรษาจะจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ คือ จะมีการแบ่งสายให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบตกแต่งรถบุปชาตินำเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม ไปทำบุญ ณ วัดที่กำหนด จำนวน 13 วัด 13 สาย ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระรัตนตรัยให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
จำนวนคนอ่าน 42 คน จำนวนคนโหวต 0 คน