ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังเมืองแห่งความสุข สนองนโยบายรัฐบาล “ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 9 มิ.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชนให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสม และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกรอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น หากสมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร องค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐ สนใจขอให้เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2556 โดยสามารถศึกษาระเบียบฯ หลักเกณฑ์และคู่มือแนวทางการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง www.dopatrang.go.th หัวข้อ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 075-218043 ในวันเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 48 คน จำนวนคนโหวต 0 คน