ข่าวประกวดราคา-สอบราคา
อบต.นาบินหลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานต้นเคียน-โคกเดือย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4

วันที่ 9 ก.ค. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา      มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานต้นเคียน-โคกเดือย (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๙,๑๔๐.๒๕ บาท (สี่แสนเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๔ ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ๘-๑๘ ก.ค.๒๕๕๖ ฝ่ายพัสดุ อบต.นาบินหลา ๑๙ ก.ค.๒๕๕๖ ยืน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซึ้อหรือการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ อบต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nabinla.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๐-๓๓๙๓ ในวันและเวลาราชการ


จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน