ข่าวประกวดราคา-สอบราคา
อบต.นาบินหลา สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายในทอน-ชลประทาน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4

วันที่ 9 ก.ค. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา     มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายในทอน-ชลประทาน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ขุดวางท่อ คสล. ชนิด มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ๓ แถว ๒๔ ลูก เกรดบดอัด ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๔ ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ๘-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ฝ่ายพัสดุ อบต.นาบินหลา ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nabinla.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๐-๓๓๙๓ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน