ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 รับสมัครบุคคลภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำ

วันที่ 19 ก.ค. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

                                ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8
เรื่อง  รับสมัครบุคคลภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำ
                                         -----------------------
 
 
          ด้วยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ประกาศสรรหาบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคลภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อคัดสรรเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตัวแทนจังหวัดตรัง ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น้ำ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ หรือการบริการหรือการท่องเที่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ผู้มีประสบการณ์ องค์กรเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

          ผู้สนใจสามารถขอใบสมัครพร้อมศึกษารายละเอียดคุณสมบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่ดังนี้
1. ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 เลขที่ 184 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-582311
2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ถนนพระราม 6 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-218983  โทรสาร 075-220305
3. ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครพร้อมศึกษารายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่ www.dwr.go.th  (สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการลุ่มน้ำ ปี 56) หรือ  http://division.dwr.go.th/bmpc/sunha.html

           และสมัครรับคัดสรรด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 เลขที่ 184 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-582311 โทรสาร 075-582311
     
            ประกาศ  ณ  วันที่  19 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 
 
                                             (นายเอกสิทธิ์  ฉายศิริพันธ์)
                                   ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 8
                             อนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการสรรหา
                                                 ผู้แทนระดับจังหวัด 
จำนวนคนอ่าน 134 คน จำนวนคนโหวต 0 คน