ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการนำนโยบายของรัฐบาลดำเนินการให้สำเร็จ และต้องสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนชาวตรัง ตามวิสัยทัศน์ ตรังเมืองแห่งความสุข

วันที่ 10 ต.ค. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการในการนำนโยบายของรัฐบาลดำเนินการให้สำเร็จ และต้องสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนชาวตรัง ตามวิสัยทัศน์ ตรังเมืองแห่งความสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผม นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตรัง ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง คือ นโยบายของรัฐบาลที่นำมาเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการแล้วก็เป็น ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตรัง (กบจ.) และผ่านการประชาคมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ซึ่งรายละเอียดของทั้ง 2 นโยบาย มีดังนี้ นโยบายการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เน้นนโยบายที่สำคัญที่ส่วนราชการรวมถึงองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป นอกจากนี้ในการแจ้งรายงานข่าวหรือภัยต่าง ๆ ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเร็ว ทั้งทางโทรศัพท์ หรือ Line ก่อน เพื่อจะได้รู้ทันเหตุการณ์
จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน