ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดประชุมเครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 100 องค์กร

วันที่ 13 ม.ค. 2555 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

เมื่อวานนี้(12 ม.ค.55) ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง 100 องค์กร ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 1 แห่ง เทศบาลทุกเทศบาลในจังหวัดตรัง จำนวน 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 84 แห่ง ร่วมกันจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรคของแต่ละท้องถิ่น เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไข ปรับปรุง ในส่วนของตนเอง รวมทั้งเป็นการทำให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน จะได้ร่วมด้วยช่วยกันขจัดปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ในการดำเนินงานในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งจะทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้มีการมอบโล่และเงินรางวัลการประกวดตรังเมืองน่าอยู่ จำนวน 2 โครงการ คือ "โครงการบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด” และ "โครงการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ปะดับสองข้างทาง” ซึ่งโครงการทั้งสองนั้น ทาง อบจ.ตรัง จัดขึ้น เพื่อต้องการที่จะพัฒนาเมืองตรังให้น่าอยู่ รวมไปถึงตลอดสองข้างทางมีไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ซึ่งจะสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ใช้ถนนสัญจรไปมา รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่จะยกย่องหมู่บ้านที่มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในสภาพด้านแวดล้อมชุมชน ด้านการพัฒนาบ้านเรือนให้สวยงามน่าอยู่ และด้านจิตใจที่มีแกนนำและประชาชนในชุมชน ที่มีความสามัคคีที่จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอื่นๆต่อไป
ขอขอบคุณ คุณชนะดิษฐ์ จองวราห์ศรี ภาพ/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน