ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง แจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน

วันที่ 17 ม.ค. 2555 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง แจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เนื่องด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว จึงได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยัง ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ ตามความในมาตรา 1273/1 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่ามิได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบว่ามิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง จึงมีคำสั่งขีดชื่อ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท ดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
         ดังนั้น หาก ห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน/บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนีัใด ๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียน ขอให้อุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือกฏหมายที่ใช้อ้างอิงได้ประกอบการพิจาณาด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
ตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง
ที่ (ถ)1/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังสินทวี เลขทะเบียน 0923508000160
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ทรัพย์ปิโตรเลียม   0923536000411
3. บริษัท สำนักกฏหมาย สนองธรรม จำกัด   0925550000018
จำนวนคนอ่าน 47 คน จำนวนคนโหวต 0 คน