ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นักวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จ.ภูเก็ต จัดสัมมนาโครงการแลเลตรัง พบหญ้าทะเลและพะยูนใน จ.ตรัง เริ่มเสื่อมโทรมและมีจำนวนลดลง

วันที่ 17 พ.ค. 2555 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (17พ.ค.) ที่มูลนิธิอันดามัน หมู่ 4 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง นายเสถียร ภู่กลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายประจวบ โมฆรัตน์ ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จังหวัดตรัง ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทางทะเล ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันสัมมนาโครงการแลเลตรัง เพื่อระดมความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มคนทำงานด้านทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทางทะเลและชายฝั่งทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะร่วมกันประเมินสถานภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนเสนอความคิดเห็นต่อการกำหนดมาตรการ การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดตรัง ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการบริหารและการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง และนำไปสู่การกำหนดแผนงานและกิจกรรมสนับสนุนด้านทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรังในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทะเลตรัง มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สำคัญได้แก่ระบบนิเวศปากแม่น้ำ ป่าจาก ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง ความสมบูรณ์ของทะเลตรัง ปรากฏชัดด้วยเป็นแหล่งของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้พื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ตรัง ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลกและเป็นพื้นที่ 1 ใน 11 พื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย ที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่ชายฝั่งทะเลตรัง ได้เป็นฐานทรัพยากรสำหรับอาชีพประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพื้นบ้านมากกว่า 40 ชุมชน ใน 5 อำเภอชายฝั่งทะเล อย่างไรก็ตามในการสัมมนาครั้งนี้ ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จ.ภูเก็ต เปิดเผยข้อมูลสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตรัง โดยเฉพาะหญ้าทะเลและพะยูนว่า จากการสำรวจพบว่าแหล่งหญ้าทะเลจากเดิมปกคลุมกว่าร้อยละ 70 ลดลงเหลือประมาณ ร้อยละ 50 จากพื้นที่หญ้าทะเลทั้งหมด 21,192 ไร่ โดยพื้นที่หญ้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ที่เกาะมุกด์และเกาะลิบง อำเภอกันตัง ซึ่งจะมีพะยูนหนาแน่นในบริเวณดังกล่าวด้วย ทั้งนี้สภาพแหล่งหญ้าทะเลมีความเสื่อมโทรมลง ขณะเดียวกันจากการสำรวจพะยูนของปี 2555 มีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2554 พบประมาณ134-150 ตัว แต่ปีนี้อยู่ที่ 110-134 ตัว และไปพบพะยูนในทะเลที่ จ.กระบี่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะเป็นการอพยพย้ายถิ่นจาก จ.ตรัง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องค้นหาว่ามีอะไรมารบกวนพะยูนใน จ.ตรัง หรือไม่อย่างไร นอกจากการอพยพย้ายถิ่นของพะยูนใน จ.ตรังแล้ว สาเหตุที่ทำให้ปริมาณพะยูนลดลงคือการตายของพะยูนทั้งแบบธรรมชาติและเกยตื้นตาย อันเนื่องมาจากปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันพะยูนใน จ.ตรังมีอัตราการตายเฉลี่ยปีละ 8-10 ตัว ส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณตอนใต้ของเกาะลิบง อำเภอกันตังซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพะยูนหนาแน่น
จำนวนคนอ่าน 109 คน จำนวนคนโหวต 0 คน