ll สถานการณ์ข่าว "เมืองตราด"
จังหวัดตราด เดินหน้าจัดโครงการ“เสริมสร้างจังหวัดคุณธรรม ต้านการทุจริต”

วันที่ 12 ก.พ. 2562 17:23:30 )
 

(12 ก.พ. 62) นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมสร้างจังหวัดคุณธรรม ต้านการทุจริต”  ประจำปีงบประมาณ 2562   พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "คุณธรรมนำ สินทรัพย์ ต้านทุจริต”  ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานจังหวัดตราด จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมรวม 120 คน เข้าร่วมโครงการนี้ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด

 

สำหรับการจัดโครงการนี้เนื่องมาจากจังหวัดตราดได้ให้ความสำคัญในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ร้อยละ 86.53 นับว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 ที่มีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 79.94  ดังนั้นเพื่อให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดความยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีการปลูกจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริตให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ และไม่ทนต่อการทุจริตให้บรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จังหวัดตราดจึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมแล้ว ในรุ่นต่อไปยังมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อีกด้วย /....


จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่