ll สถานการณ์ข่าว "เมืองตราด"
จังหวัดตราด ติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

วันที่ 12 ก.พ. 2562 17:24:54 )
 

(12 ก.พ. 62)  นายศุภมิตร  ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562  และการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  จังหวัดตราด  ปี 2561 – 2562  ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับรายงานสถานการณ์ภัยแล้งจากท้องที่อำเภอต่างๆ โดยทั่วไป ยังคงมีสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงมากนัก ยกเว้นเขตพื้นที่อำเภอเขาสมิง  ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกผลไม้จำนวนมาก  และสวนต่าง ๆ ของเกษตรกรจำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมากในช่วงเดือนมีนาคม  ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 7 แห่งในจังหวัดตราด มีเพียงอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่ เท่านั้น  ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติ   ส่วนอ่างเก็บน้ำหลักอีก 6 แห่ง  ยังคงมีปริมาณที่จะนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ต้องการได้   อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ประธานในที่ประชุม ได้กำชับท้องที่ท้องถิ่นให้ปฏิบัติ ตามระเบียบราชการ ในการบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชน    อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด  ยังได้นำเสนอที่ประชุมว่า  ขณะนี้ได้มีการทำหนังสือไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการเข้ามาทำฝนหลวงบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดไปแล้ว  ซึ่งต้องรอสภาพอากาศที่เหมาะสมจึงจะดำเนินการได้ /....


จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่