« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 36,842 คน
ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชาให้กับชุมชน บ้านน้อย ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล เพื่อช่วยเก็บกักน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้ง

วันที่ 9 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ส่งมอบฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา  หรือฝายชะลอน้ำขนาดกลาง  ให้กับประชาชน และผู้นำชุมชน บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการสร้างฝายมีชีวิตดังกล่าวเพื่อกั้นห้วยไผ่และห้วยลิง เนื่องจากในห้วงฤดูแล้งพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำหลากท่วมพื้นที่การเกษตรรวมถึงไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ ชุมชนจึงมีมติร่วมกันในการก่อสร้างฝายมีชีวิตขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในหมู่บ้าน ตำบล ได้อย่างยั่งยืน 

ฝายมีชีวิตบ้านน้อย บ้านน้อย แห่งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง และได้รับความร่วมมือสนับสนุนกำลังพลจากกองกำลังสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน และประชาชนในเขตตำบลโคกจาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินการ ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตจะช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์  และมีการสำรวจพื้นที่และทำเวทีประชาเข้าใจเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ก่อสร้างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 1.5 เมตร สามารถบรรจุน้ำ 16,900 ลูกบาศก์เมตร ประชากรที่อาศุยอยู่ในบ้านน้อย หมู่ที่ 8 บ้านโคกจาน หมู่ที่ 3 บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 และบ้านโนนยางหมู่ที่ 11 ได้รับประโยชน์จากการเก็บกักน้ำ จำนวน 228 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่จะมีแหล่งน้ำในการเพาะปลูกกว่า 540ไร่ นอกจากนี้ประโยชน์จากฝายมีชีวิตฝายมีชีวิตเป็นแนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ป่าโดยรวม และแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน โดยมีประโยชน์ดังนี้ ในช่วงฤดูฝน ฝายมีชีวิตจะช่วยชะลอการไหลของน้ำไปยังพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ลดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูแล้ง ฝายมีชีวิตจะช่วยยกระดับน้ำให้สูงขึ้น ทำให้ชุมชนมีน้ำใช้ไว้อุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง อีกด้วย.

จำนวนคนอ่าน 35 คน จำนวนคนโหวต 0 คน