« มีนาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 21 คน
Number of Yesterday 17 คน
Number of Lastmonth 625 คน
Total 29,683 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กสทช. แจ้ง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 15 ธ.ค. 2556 )
 
กสทช. แจ้ง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
อุบลราชธานี : แจ้งผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รีบยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองออกอากาศพร้อมเอกสาร เพื่อให้ กสทช.พิจารณาต่ออายุกรทดลองประกอบกิจการ ภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสิทธิทดลองออกอากาศ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พศ.2556 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยกำหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมจะสิ้นสุดลงแต่ไม่เกิน 90 วันก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง หากไม่สามารถต่ออายุได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ทดลองประกอบกิจการฯ อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมจะสิ้นสุดลง โดยยื่นเป็นหนังสือต่อสำนักงาน กสทช.ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้การขอขยายระยะเวลาสามารถทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมจะสิ้นสุดลง
           เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประกอบด้วยแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามโดยผู้มิอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล/กลุ่มคน พร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) เอกสารหลักฐานประกอบด้วย สำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เอกสารสำคัญตามประเภทของผู้ทดลองประกอบกิจการ เช่นประเภทกลุ่มคนได้แก่ หนังสือมอบอำนาจจากกลุ่มคน สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่มทุกคน ส่วนประเภทนิติบุคคล ได้แก่หนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล/ตราตั้งเจ้าอาวาส ใบสำคัญจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ (ส.ค.6) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการ กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30.-บาท) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ ผังรายการหลักของสถานี และในกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม เช่น แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุ,สำเนาบัตรปะชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง สำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานี ส่วนอัตราค่าทำเนียมเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี สำนักงาน กสทช. บัญชี 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานพหลโยธินบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 799-2-96140-0 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-271-7611/02-271-7600 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .////
 
พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ /ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/081 924 8609/15 ธ.ค.56
จำนวนคนอ่าน 43 คน จำนวนคนโหวต 0 คน