« พฤษภาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 16 คน
Number of Lastmonth 600 คน
Total 31,416 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กสทช. แจ้ง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 15 ธ.ค. 2556 )
 
กสทช. แจ้ง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
อุบลราชธานี : แจ้งผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รีบยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองออกอากาศพร้อมเอกสาร เพื่อให้ กสทช.พิจารณาต่ออายุกรทดลองประกอบกิจการ ภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสิทธิทดลองออกอากาศ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พศ.2556 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยกำหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมจะสิ้นสุดลงแต่ไม่เกิน 90 วันก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง หากไม่สามารถต่ออายุได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ทดลองประกอบกิจการฯ อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมจะสิ้นสุดลง โดยยื่นเป็นหนังสือต่อสำนักงาน กสทช.ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้การขอขยายระยะเวลาสามารถทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมจะสิ้นสุดลง
           เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประกอบด้วยแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามโดยผู้มิอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล/กลุ่มคน พร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) เอกสารหลักฐานประกอบด้วย สำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เอกสารสำคัญตามประเภทของผู้ทดลองประกอบกิจการ เช่นประเภทกลุ่มคนได้แก่ หนังสือมอบอำนาจจากกลุ่มคน สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่มทุกคน ส่วนประเภทนิติบุคคล ได้แก่หนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล/ตราตั้งเจ้าอาวาส ใบสำคัญจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ (ส.ค.6) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการ กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30.-บาท) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ ผังรายการหลักของสถานี และในกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม เช่น แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุ,สำเนาบัตรปะชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง สำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานี ส่วนอัตราค่าทำเนียมเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี สำนักงาน กสทช. บัญชี 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานพหลโยธินบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 799-2-96140-0 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-271-7611/02-271-7600 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .////
 
พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ /ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/081 924 8609/15 ธ.ค.56
จำนวนคนอ่าน 47 คน จำนวนคนโหวต 0 คน